Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia

  • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25 d’abril de 2017, a les 19.30 hores a la seu del CAMPUS MOTOR ANOIA, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Aprovació de la declaració BCIL de Cal Camil de diaris de St. Martí de Tous

5.- Aprovació de la declaració BCIL del Molí d’Albarells i de l’església de Sta. Maria del Camí

6.- Aprovació de les bases d’ajuts individuals de desplaçament 2017/18

7.- Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis SIAD 2017

8.- Aprovació de la declaració de compatibilitat del treballador Sr. Jordi Ferret

9.- Aprovació de la declaració de compatibilitat del treballador Sr. Josep Ma Carpi

10.- Aprovació del conveni entre el departament de Cultura de la Generalitat i el CC Anoia per la gestió de la Casa de Cultura

11.- Aprovació de l’adhesió al nou contracte de subministrament elèctric de l’ACM

12.- Aprovació del conveni entre Diputació de Barcelona i el CC Anoia relatiu al servei SIDH (deutes habitatge) i SAC (atenció ciutadana) per a l’any 2017

13.- Ratificació de l’acord de JGL de 13.06.2016 relatiu al Pla Zonal de Diputació de Barcelona

14.- Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral e integrador

15.- Moció del Consell de la Gent Gran

16.- Precs i Preguntes

 

 

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Actualitat Agenda Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia