Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

  • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre.

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2017, a les 20:00 hores a la seu de la Corporació, Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Declaració d’arbre d’interès comarcal. Roure de les Pinedes de l’Armengol. La Torre de Claramunt

5.- Aprovació de la inscripció a APD d’un arxiu LOPD – Ocupació

6.- Aprovació de l’ordenança comarcal núm. 5, reguladora del preu públic del servei d’ensenyament a l’Escola de Dansa.

7.- Aprovació de l’ampliació de l’acord de delegació de recaptació de preus públics a favor de l’Organisme de Gestió Tributària

8.- Aprovació dels plecs de clàusules per la licitació i simultània convocatòria del concurs pel servei de recollida de residus pel sistema “porta a porta”

9.- Aprovació de la proposta de conveni entre DIBA i Consell Comarcal, per la col·laboració en el programa EAVA

10.- Declaració de compatibilitat sol·licitada pel Sr. Martí Garcés

11.- Declaració de compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sandra Aymerich

12.- Precs i Preguntes

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

 

Lluís Calsina i Salavert
Secretari CC Anoia
Igualada, 23 de juny de 2017

Actualitat Agenda Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.