Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

  • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25 de juliol de 2017, a les 19.30 hores, a la seu de la Corporació, Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Modificació de crèdit núm. 15/17

5.- Revisió preus contracte servei menjador escolar a la comarca de l’Anoia

6.- Convenis amb les escoles de la comarca de suport a l’adquisició de material escolar.

7.- Bases reguladores del ajuts extraordinaris de menjador escolar.

5.- Aprovació de la inscripció a APD de diversos arxius LOPD – Serveis Socials

6.- Precs i Preguntes

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Lluís Calsina i Salavert
Secretari
Igualada, 21 de juliol de 2017

Actualitat Agenda Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.