Consell Comarcal de l'Anoia

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Anoia
    

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

  • PDF

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 26 de setembre de 2017, a les 19.30 hores a la seu del Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

0.- Presa de possessió dels nous consellers/eres comarcals

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Aprovació definitiva compte general 2016

5.- Aprovació de la modificació de crèdit pressupostari 20/2017

6.- Aprovació de l’acceptació de les competències delegades pels municipis beneficiaris del porta a porta.

7.- Aprovació del catàleg salarial per l’exercici 2017

8.- Aprovació de la declaració de compatibilitat de la treballadora Emma Ortega Casado.

9.- Aprovació del contracte programa amb l’Institut Català de les Dones pel trienni 2017-2019.

10.- Aprovació del conveni de cooperació entre l’entitat Associació Artesanas de Corazón i el CC Anoia, pel desenvolupament del programa de distribució d’aliments.

11.- Precs i Preguntes

 

Actualitat Agenda Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.