Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Serveis Socials Bàsics

Servei bàsic d’atenció social

Consisteix en un conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups sempre en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
  • Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Servei d’ajuda a domicili (SAD)

Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

  • Atenció a la persona: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvertir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.
  • Suport en les tasques domèstiques: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d’altres.

Objectius:

  • Desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per a la vida autònoma.
  • Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.
  • Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.

Llistat de persones procés de selecció d’un/a mediador/a i un tècnic/a especialista en drogodependències.pdf[328KB]
Edicte.pdf[283KB]
Puntuacions proves selectives.pdf[170KB]
Resultats definitius.pdf[169KB]