Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Atenció a les Dones

Gènere

Des del Departament d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Anoia es duen a terme serveis i actuacions adreçades a la promoció de la igualtat de les dones en l’exercici dels drets i deures que els corresponen com a ciutadanes.

Quan es parla de gènere i desigualtat, es fa referència a la construcció cultural que fan les societats a partir de les diferències biològiques entre homes i dones i que els atorga actituds, aptituds i rols socials diferenciats segons el seu sexe. Així, al llarg del nostre procés de socialització, aprenem i posem en pràctica una sèrie de comportaments acceptats socialment com a masculins o femenins i relacionats amb el nostre sexe biològic. Aquests comportaments, que es defineixen com a rols de gènere, estan directament relacionats amb el repartiment de les tasques entre dones i homes. Així, per exemple, a les dones se’ls assignen rols vinculats a l’àmbit domèstic (privat): cura de la llar i de les persones de l’àmbit familiar i als homes se’ls solen assignar rols relacionats amb l’àmbit públic: ocupació remunerada, participació en òrgans de presa de decisió, etc.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març de 2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, proporciona el marc legal que empara les mesures adreçades a la consecució de la igualtat de dones i homes. Ja en el seu article 1 s’especifica que l’objecte de la llei és el de “fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, amb independència de quines siguin les seves circumstàncies o condicions, en qualsevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució Espanyola, assolir una societat més democràtica, més justa i més solidària”.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Servei que ofereix informació, acollida, assessorament socioeducatiu, atenció psicològica i assessorament jurídic a totes les dones de la comarca de forma gratuïta i amb total confidencialitat.

L’atenció es presta de forma presencial, a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, el primer i tercer dijous de cada mes de 16 a 19h, també s’atén telefònicament de dilluns a dijous de 12 a 14 i de16 a 19h i a través de correu electrònic.

El servei compta amb punts d’atenció en diversos municipis de la comarca.

Telèfon per a demanar visita i consultes: 636365631
Correu electrònic per consultes: donesambempenta@dae.cat
Adreça: Plaça de Sant Miquel, número 5
08700 Igualada

Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Servei que ofereix acolliment temporal de curta durada a les dones pateixen o han patit situacions de violència masclista i, si s ‘escau, als seus fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat.

L’accés a aquest servei es gestiona des dels Serveis Socials d’Atenció Primària municipals i el SIAD comarcal, també des del CIE i, en situacions d’emergència, des dels Mossos d’Esquadra i/o Policia Local.

El servei està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Servei d’atenció especialitzada d’urgència

És un servei destinat a oferir una atenció professional d’escolta i suport emocional i psicològic a les dones acollides a la llar d’urgències.

El servei el duen a terme professionals especialitzades, en coordinació amb l’equip de la llar, que es desplacen a l’equipament per atendre les dones acollides.

Altres recursos d’atenció a les dones

Servei d’Intervenció Especialitzada de la Catalunya Central (CIE)
És un servei públic especialitzat que ofereix atenció i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència masclista per tal de facilitar la reparació del dany patit, tot proporcionant-los una atenció de qualitat i amb calidesa.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9,30 a 14 i de 16 a 19,30h
Telèfon per demanar visita i consultes: 8938048265
Correu electrònic per consultes: siecc.bsf@gencat.cat
Adreça: C/ Milà i Fontanals, 1 baixos
08700 Igualada

Telèfon d’atenció a les dones en situació de violència

Servei gratuït i confidencial d’atenció a les dones en situació de violència
Número gratuït d’atenció directa: 900 900 120

Comissaria de Mossos d’Esquadra. Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV).

Oficina d’Atenció al Ciutadà
Telèfon: 93 875 98 40 (24h)
Avinguda Països Catalans, 20-22
Igualada

Serveis Judicials

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.4 i Violència Domèstica
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 113
Tel. 936938040

Col·legi d’Advocats de Barcelona delegació d’Igualada
Torn d’ofici de violència masclista

Horari:de 9,30 a 13,30h
Tel. 93 805 05 91

En cas d’urgència:

  • Urgències mèdiques: 061
  • En cas de lesions psicofísiques, acudiu al centre hospitalari o sanitari més pròxim al domicili en cas de lesions psicofísiques.
  • Servei d’atenció telefònica 24 hores per a les dones: 900 900 120
  • Telèfon d’atenció a la víctima del delicte: 900 121 884
  • Telèfon de Mossos d’Esquadra: 112
  • Telèfon d’emergències socials: 112
  • A qualsevol jutjat de guàrdia.

Serveis de Justícia a Igualada
Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 113
Telèfon Jutjat de Guàrdia: 93 693 80 54

  • Urgències mèdiques: 061

Acudiu al centre hospitalari o sanitari més pròxim al domicili en cas de lesions psicofísiques.


Pla Comarcal d’Igualtat de l’Anoia 2017-2021 (PDF 1,4 MB)