Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Adaptació dels Serveis

La població de l’Anoia és canviant en quant a orígens, valors, inquietuds i necessitats. Per tant, és necessari mantenir una actitud oberta i vigilant als possibles canvis i adaptacions. Aquest eix està dividit en cinc línies estratègiques en funció del servei referent de cada actuació: educació, igualtat, serveis socials, joventut i salut.

Algunes de les accions que es duen a terme en el marc d’aquest eix són:

Sessions informatives a P3

Són sessions informatives que es duen a terme a l’inici del curs escolar per a famílies que inicien l’etapa educativa dels seus infants. Les famílies que no dominen la llengua compten amb suport de traducció simultània. Els continguts que es treballen a les sessions són: funcionament del sistema educatiu, relacions família escola, canals i espais de participació, importància del coneixement del català per part de les famílies.

Programa mares enllaç

Establiment d’un triangle de comunicació a cada classe entre la mestra, una mare autòctona i una mare d’origen immigrat que conegui la llengua.
D’aquesta manera la mare enllaç autòctona es responsabilitza de comunicar totes les noves informacions del dia a dia de l’aula a la mare enllaç immigrada, la qual ho transmet a la resta de mares de la classe de la seva comunitat. Les mares enllaç són les encarregades de vetllar perquè totes les mares de la classe entenen correctament les circulars i notes de l’escola.

Programa iguals

Conjunt de tallers socioeducatius adreçats a joves de 14 a 17 anys dels centres educatius de secundària de la comarca de l’Anoia. Aquests tallers sorgeixen de la necessitat d’oferir als joves una mirada que els allunyi de l’entocentrisme i que evidencii que el gènere és una construcció social i cultural, i que com a tal és un concepte divers que es contrueix de forma diferent en cada cultura i que històricament ha anat variant i ho pot continuar fent. El projecte pretén prevenir qualsevol forma de discriminació per motius de gènere abordant la seva construcció social i cultural  i prevenint la violència en les relacions entre joves.

Programa referents

Tallers als instituts conduïts per dones del municipi que hagin tingut trajectòries professionals exitoses. Aquestes dones mostraran les seves experiències establint-se com a referents alternatius als entorns familiars més propers. Els alumnes participants podran abocar dubtes i reflexions compartint-los amb la resta de la classe i amb les pròpies dones conferenciants.
Les dones convidades seran preferiblement del propi municipi on es realitzi el taller, de diferents orígens i amb trajectòries professionals diferenciades (sectors d’ocupació, empresàries, edats…)

Tallers per a dones gestants nouvingudes

Classes de preparació al part per dones que desconeixen l’ idioma ,conduïdes per una llevadora de l’ABS, una llevadora de l’hospital i una infermera de pediatria amb el suport de l’agent d’acollida. Aquestes sessions estan especialment destinades a trencar imaginaris distorsionats i pràctiques inadequades durant l’embaràs i la cura del nadó. És important que aquestes sessions només estiguin destinades a dones que tenen un coneixement nul de la llengua derivant a la resta als serveis més normalitzats i destinats al conjunt de dones gestants. D’aquesta forma fomentem la utilització de canals genèrics, fomentem l’establiment de xarxes de relació i evitem situacions de paternalisme que dificulten encara més els processos d’integració.