Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge de l’Anoia està ubicada a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça de Sant Miquel, 5, d’Igualada, i forma part de les activitats de l’àrea de Serveis Territorials del Consell Comarcal.

L’Oficina presta els serveis d’assessorament, tramitació i inspecció dels ajuts per la Rehabilitació d’habitatges que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, els serveis de tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i d’habitatge usat, els serveis de Borsa de mediació per al lloguer social, cessió d’habitatges desocupats, gestió habitatge protegit, informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i pèrdua de l’habitatge, gestió d’ajuts i gestió del Registre de sol·licitants d’HPO.

Programa de foment de la rehabilitació · Generalitat de Catalunya [3.81MB]
Sol·licitud d’ajut individual per garantir el lloguer just de la Borsa de Lloguer Social de la comarca de l’Anoia-2016 – Model 1 [95KB]
Nota d’encàrrec – Model 2 [95KB]
Declaració responsable per ajut individual – Model 3 [175KB]
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments del Consell Comarcal de l’Anoia – Model 4 [176KB]
Recurs de reposició – Model 5 [93KB]
Renuncia d’ajut individual per garantir el lloguer just de la Borsa de Lloguer Social de la comarca de l’Anoia-2016 – Model 6 [93KB]
SM Bases Reguladores [431KB]
Sol·licitud d’ajut per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial [970KB]