Què fem

Àmbit de gestió i organització: Objectius

 1. Aconseguir una gestió democràtica amb participació de tots els estaments que conformen l’escola.
 2. Mantenir informada a la comunitat educativa de les decisions administratives que es prenen des del consell comarcal i afecten al’escola.
 3. Mantenir informada a la comunitat educativa dels canvis en el decret que regula els ensenyaments de dansa.
 4. Preservar la convivència i la bona organització del centre per afavorir un bon desenvolupament dels estudis.
 5. Mantenir un claustre de professorat que garanteixi uns estudis de dansa de qualitat.
 6. Facilitar la comunicació entre consell comarcal i escola per garantir la confiança i la implicació de famílies, alumnes i professorat, en l’escola i el seu projecte.
 7. Preparar per l’accés als centres de continuïtat de l’escola.
 8. Proporcionar els documents de convalidacions en les matèries de l’escola ordinària com educació física o optatives.
 9. Establir i mantenir relacions amb organismes de l’administració, altres institucions i entitats, i altres professionals externs del sector educatiu que s’interessin per l’escola o els ensenyaments que s’imparteixen
 10. Participar en activitats educatives, artístiques i culturals proposades pels diferents centres educatius de la comarca o altresinstitucions.
 11. Gestionar les quotes de les famílies amb rebuts domiciliats.
 12. Vetllar pel manteniment i bon ús del material i les instal·lacions de l’escola.
 13. Vetllar pel bon condicionament de l’escola atenent l’activitat que s’imparteix.
 14. Donar a conèixer l’escola dins la comarca de l’Anoia amb els mecanismes que ofereixen les noves tecnologies, les xarxes socials. I amb actuacions preparades pel professorat i interpretades pels alumnes.

Àmbit pedagògic

El valors intrínsecs en la dansa són molt importants per a la formació de la persona en qualsevol àmbit de la seva vida. Des de l’escola de dansa s’intenta contribuir en la mesura de les possibilitats a l’evolució personal dels alumnes per una banda i atendre la diversitat de tot el públic que s’interessi pels beneficis de la dansa a nivell de salut, social i cultural.

Objectius

 1. Vetllar per a què els alumnes coneguin la dansa i en gaudeixin.
 2. Vetllar per mantenir la motivació dels alumnes envers la dansa durant tota la seva escolaritat.
 3. Oferir uns ensenyaments de dansa que proporcionin a l’alumne/a els coneixements necessaris per comprendre i gaudir de la dansa en tots els seus àmbits.

Oferir uns ensenyaments de dansa que proporcionin a l’alumne/a que tingui capacitats i voluntat, poder accedir als estudis professionals de dansa.

 1. Sensibilitzar a l’alumne/a envers la cultura a través de la dansa.
 2. Formar als alumnes en els valors educatius intrínsecs dins l’aprenentatge de la dansa per a contribuir en el seu desenvolupament personal.
 3. Oferir programes flexibles respecte a la temporalització per afavorir que puguin assistir persones de totes les edats.
 4. Oferir programes que tinguin com a objectiu impartir coneixements sobre dansa – salut, dansa – societat i cultura.
 5. Vetllar i afavorir que els alumnes i les seves famílies tinguin accés a la programació de teatres i espectacles amb la finalitat de complir un objectiu en doble direcció: formar públic de dansa i sensibilitzar als alumnes socialment i culturalment a través de la dansa.
 6. Programar cursos de curta durada de formació del professorat.

Oferta educativa

A L’etapa de sensibilització a la dansa que va des dels 3 ó 4 anys fins els 11 anys d’edat, els estudis s’organitzen de manera anàloga als tres cicles de primària. Tenen com a objectiu sensibilitzar a l’alumne/a per a que pugui gaudir de la dansa i/o plantejar – se continuar un recorregut professional, si així ho desitja.

L’etapa d’aprofundiment de la dansa a partir dels 11 anys i sense límit d’edat té com a objectiu formar alumnes de dansa amb coneixements sòlids, adaptant-se amb les necessitats de cada alumne/a en cada etapa del seu creixement com a persona, a més, d’oferir la preparació d’accés als estudis professionals si l’alumne/a ho desitja en aquest moment de la seva formació.

En el cas l’alumne/a arribi a l’edat adulta en l’escola està capacitat i té els coneixements necessaris per optar a la prova d’accés dels estudis superiors de dansa en les especialitats de pedagogia de la dansa o coreografia, si així ho desitja.