Què fem

Àmbit pedagògic

El valors intrínsecs en la dansa són molt importants per a la formació de la persona en qualsevol àmbit de la seva vida. Des de l’escola de dansa s’intenta contribuir en la mesura de les possibilitats a l’evolució personal dels alumnes per una banda i atendre la diversitat de tot el públic que s’interessi pels beneficis de la dansa a nivell de salut, social i cultural.

Objectius

  1. Vetllar per a què els alumnes coneguin la dansa i en gaudeixin.
  2. Vetllar per mantenir la motivació dels alumnes envers la dansa durant tota la seva escolaritat.
  3. Oferir uns ensenyaments de dansa que proporcionin a l’alumne/a els coneixements necessaris per comprendre i gaudir de la dansa en tots els seus àmbits.
  4. Sensibilitzar a l’alumne/a envers la cultura a través de la dansa.
  5. Formar als alumnes en els valors educatius intrínsecs dins l’aprenentatge de la dansa per a contribuir en el seu desenvolupament personal.
  6. Oferir programes flexibles respecte a la temporalització per afavorir que puguin assistir persones de totes les edats.
  7. Oferir programes que tinguin com a objectiu impartir coneixements sobre dansa – salut, dansa – societat i cultura.
  8. Vetllar i afavorir que els alumnes i les seves famílies tinguin accés a la programació de teatres i espectacles amb la finalitat de complir un objectiu en doble direcció: formar públic de dansa i sensibilitzar als alumnes socialment i culturalment a través de la dansa.
  9. Programar cursos de curta durada de formació del professorat.

Oferta educativa

A L’etapa de sensibilització a la dansa que va des dels 3 ó 4 anys fins els 11 anys d’edat, els estudis s’organitzen de manera anàloga als tres cicles de primària. Tenen com a objectiu sensibilitzar a l’alumne/a per a que pugui gaudir de la dansa i/o plantejar – se continuar un recorregut professional, si així ho desitja.

L’etapa d’aprofundiment de la dansa a partir dels 11 anys i sense límit d’edat té com a objectiu formar alumnes de dansa amb coneixements sòlids, adaptant-se amb les necessitats de cada alumne/a en cada etapa del seu creixement com a persona, a més, d’oferir la preparació d’accés als estudis professionals si l’alumne/a ho desitja en aquest moment de la seva formació.

En el cas l’alumne/a arribi a l’edat adulta en l’escola està capacitat i té els coneixements necessaris per optar a la prova d’accés dels estudis superiors de dansa en les especialitats de pedagogia de la dansa o coreografia, si així ho desitja.