Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Subvencions Habitatge

AJUDES PER LA RETIRADA DE L’AMIANT 2023 segons  RESOLUCIÓ ACC/1435/2023

CONVOCATÒRIA OBERTA: 

Ajudes per a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Any 2023.

Dues línies de subvenció segons l’Annex I i I’Annex II de les bases reguladores de la convocatòria ACC/1435/2023.

ANNEX I

Procediment: Concurrència no competitiva

Objecte: Retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant destinats a propietaris de bens immobles que continguin elements d’amiant.

Beneficiaris: persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o comunitats de veïns propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant.

Despeses subvencionables: Retirada, transport i tractament dels residus d’aïllament i construcció que continguin amiant, i si s’escau, els mitjans auxiliars. 

Quantia: 100% de les factures presentades amb topall màxim 30.000€.

Presentació de la sol·licitud:  

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_1435_2023_Amiant

Documentació obligatòria :

- Document acreditativa de la propietat de l'immoble 

- Pressupost desglossat de l'empresa inscrita al RERA que realitzarà els treballs de desamiantatge.

- Memòria dels treballs a realitzar (adreça, característiques, descripció dels treballs, descripció d'elements d'amiant a retirar amb indicació dels metres quadrats, fotografies)

- En cas de comunitats de veïns, el certificat de l'administrador de l'acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d'acord amb el projecte corresponent.

- En cas de persones públiques, certificat del secretari/ària o de l'interventor/a on consti la decisió de l'òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar l'actuació i declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al pagament de la part del projecte/activitat/actuació no coberta per la subvenció.

Terminis: 

Presentació sol·licitud 25-5-23 fins 25-7-23

Execució: des de presentació de sol·licitud fins 24 després de la data de resolució. 

Justificació: fins 27 mesos després de la resolució

ANNEX II

Procediment: Concurrència competitiva

Objecte: Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les cobertes dels immobles on s’hagi retirat amiant i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. 

Beneficiaris: propietaris persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris de béns immobles en els quals s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica.

Despeses subvencionables: Retirada, transport i tractament dels residus de cobertes que continguin amiant, la seva substitució i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

Quantia: 40% , +20% en cas de petita empresa o +10% en cas de gran empresa,  amb uns topalls en funció m2 de coberta a retirar, i €/kWp en instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

Limits: 

Presentació de la sol·licitud:  

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_1435_2023_Amiant

Documentació obligatòria :

- Document acreditativa de la propietat de l'immoble 

- Acreditació CNAE on està inscrita l’activitat econòmica.

- Memòria

- Fotografies dels elements a retirar

- Pressupost desglossat de l'empresa inscrita al RERA que realitzarà els treballs de desamiantatge (m2)

- Pressupost empresa que efectuarà treballs de nova coberta.

- Pressupost empresa encarregada de la instal·lació fotovoltaica .

- En cas d'activitats econòmiques de titularitat pública, certificat del secretari/ària o de l'interventor/a on consti la decisió de l'òrgan competent de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar l'actuació, declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el

pressupost de l'ens local per al pagament de la part del projecte/activitat/actuació no coberta per la subvenció.

 • Declaració responsable relativa a la condició de pime (si escau).

Terminis: 

Presentació sol·licitud 25-5-23 fins 25-7-23

Execució: des de presentació de sol·licitud fins 24 després de la data de resolució. 

Justificació: fins 27 mesos després de la resolució


AJUDES PER LA REHBILITACIÓ D’HABITATGES FONS NEXT GENERATION segons  RESOLUCIÓ DSO/825/2022 del RD 853/2021

PROGRAMA 1 - BARRIS

CONVOCATÒRIA OBERTA: 

Ajudes per actuacions de rehabilitació a nivell de barri en els municipis prèviament delimitats.

Objecte: realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats,  consulta de les referències cadastrals al visor ERRP:

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=72e1a15815e09948140940f8f2294105&3D=false#11/41.5923/1.5577

Actuacions subvencionables:

 • Rehabilitació d’edificis on s’obtingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia no renovable, referida a la certificació energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o 35%, segons la zona climàtica.
 • Actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn físic que siguin complementàries a la rehabilitació d’edificis.
 • La prestació de serveis de les oficines de rehabilitació que facilitin la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades.

Beneficiaris: Ajuntaments.

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

 Quantia: en funció el percentatge relacionat amb la reducció del consum EPNR

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 8.100 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim de 14.500 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 21.400 euros/habitatge).

*Possibilitat de subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Presentació de sol·licituds: 

Per a la tramitació i gestió de les sol·licituds caldrà la intervenció de les oficines tècniques de rehabilitació.

Terminis:  

Presentació sol·licitud: s'inicia el 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Execució: 18 mesos

Enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-leficiencia-energetica-dels-habitatges/programa-1/#destinataris


CONVOCATÒRIA OBERTA: 

Ajudes per la millora de l'eficiència energètica, per reduir consum Energia Primària No Renovable (EPNR) i la demanda anual global de calefacció i refrigeració segons zona climàtica, programes 3, 4 i 5.

PROGRAMA 3 - EDIFICIS

Objecte: actuacions en elements comuns de l’edifici on s’obtingui una millora de l’eficiència energètica i una reducció de la demanda de calefacció/refrigeració. Poden incloure actuacions de millora d’accessibilitat, conservació i seguretat d’utilització, així com retirada d’amiant. Els honoraris tècnics per la documentació i tramitació de l’ajut també són subvencionables.

Beneficiaris: comunitats de propietaris i propietats verticals, persones físiques/ jurídiques, Cal un acord de propietaris.

 Requisit indispensable: Disposar de la ITE (inspecció tècnica de l’edifici), i el CEE previ a la sol·licitud.

Requisits a complir (ambdós): 

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

Quantia: en funció el percentatge d’estalvi energètic 

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (amb un màxim de 6.300 euros/habitatge). 
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (amb un màxim d’11.800 euros/habitatge). 

-     80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (amb un màxim de 18.800 euros/habitatge). 

*Possibilitat de subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Passos per realitzar la sol·licitud: (revisar documents necessaris a les bases, per cada pas) 

 1. Declaració responsable (el tècnic competent)  
 2. Informe idoneïtat administrativa (Col·legi administrador de finques) 
 3. Informe idoneïtat tècnica (Col·legi professional tècnic competent) 

Terminis:  

Presentació sol·licitud: fins 30-11-23 o exhauriment de fons.

Les obres poden estar pendent d'inici, iniciades o finalitzades en el moment de la sol·licitud, sempre i quan estiguin iniciades després del 1 de Febrer de 2020. 

Execució: 18 mesos des de la concessió de l’ajut, ampliable a 24 per edificis amb mes de 40 habitatges

Enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

PROGRAMA 4 – INTERIOR HABITATGES

Objecte: actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en interior d’habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars Els honoraris tècnics per la documentació i tramitació de l’ajut també són subvencionables.

Beneficiaris: persones físiques/ jurídiques, propietaris usufructuaris o arrendataris.

 Requisit indispensable: l'habitatge ha de ser residència habitual i permanent.

Requisits a complir (un dels tres): 

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

Quantia: 40% de l'import de l'actuació amb un límit de 3.000€, (sempre que el pressupost de l'actuació sigui > a 1.000€). 

Altra documentació a preparar (revisar bases de convocatòria)  

Declaració responsable (el tècnic)

Document acreditativa de la titularitat de l’immoble

Sol·licitud transferència bancaria SEPA model RE-704 signada i segellada banc. 

CEE actual, Etiqueta CEE actual i doc XML CEE actual 

Comunicat inici d'obra model RE-1171 i Comunicat Fi d'obra model RE-1172 

Certificat acord propietaris RE-1166 

Resum cost obra model RE1170 

CEE de projecte i XML projecte (en cas d’obres no finalitzades)

CEE final, Etiqueta CEE final i doc XML CEE final 

Projecte Bàsic o Memòria amb croquis de la intervenció 

Pressupostos de l'industrial i dels honoraris del tècnic, signats 

Reportatge fotogràfic inicial i final  

Llicència obres o assabentat 

Fitxes tècniques i marcatge CE dels elements a substituir. 

Justificació despesa : factures i rebuts o justificants de transferència bancaria

Presentació de la sol·licitud: via telemàtica, un cop presentada el tècnic competent disposa de 10 dies per generar la Declaració responsable.

Terminis: 

Presentació sol·licitud: fins 30-11-23 o exhauriment de fons.

Les obres poden estar pendent d'inici, iniciades o finalitzades en el moment de la sol·licitud, sempre i quan estiguin iniciades després del 1 de Febrer de 2020. 

Execució: 12 mesos des de la concessió de l’ajut.

Enllaç: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

PROGRAMA 5 – LLIBRE EDIFICI – PROJECTE REHABILITACIÓ

Objecte: Implantar el Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, o desenvolupar projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica. 

Requisit indispensable: edifici ha d’estar finalitzat abans de l’any 2.000, i ha de disposar de la ITE inspecció tècnica de l’edifici. 

Quantia de l'ajut: 

Termini per demanar subvenció: fins el 30 de novembre de 2023 o exhauriment dels fons.  

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=&moda=3

PER ACLARIMENTS I ASSESSORAMENTS, PODEU CONTACTAR AMB EL DEPARTAMENT D’HABITATGE I DEMANAR CITA PRÈVIA.