Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Consell de Presidència

El Consell de Presidència és un òrgan de govern del Consell Comarcal a l’empara de l’art. 22 LRJAP que té les funcions següents: 

  1. Assistir i assessorar el/ la president/a en l’estudi, preparació, coordinació del govern i formular propostes de resolució als òrgans del Consell Comarcal de l’Anoia. 
  1. Exercir les facultats i atribucions que li deleguin el/ la president/a i el Ple. 
  1. Exercir el control i la fiscalització del/de la gerent/a i els altres òrgans executius, per delegació del Ple, i en forma concorrent amb ell. 

Les sessions del Consell de Presidència produiran efectes administratius i, per tant, requeriran estendre acta de les seves reunions, mitjançant l’assistència d’un Secretari/a que podrà ser de conformitat amb allò que preveu l’art. 25 LRJAP, un membre del propi òrgan o una persona al servei de l’administració pública.

En el mandat 2023-2027 el Consell de Presidència està format pel secretari, la interventora, el president del Consell, els vicepresidents i els consellers del Govern. 

Santi Broch Miquel Vicepresident 2n   JXC
Jordi Servitje Turull Conseller JXC
Josep Llopart Gardela Vicepresident 4t    JXC
Jordi Baron Escriche Conseller JXC
Jaume Riba Bayo Conseller JXC
Rafel Galván Rodríguez Conseller JXC
Àngel Farré Carulla Conseller JXC
Àngels Lorés Otzet Conseller JXC
Bàrbara Pons Bartrolí Conseller JXC
Jordi Parcerisas Valls President JXC
Josep Casulleras Closa Conseller PSC
Aaron Alcázar Gutiérrez Conseller PSC
Joaquim Roca Martí Conseller PSC
Josep Lluís Gorgori González Conseller PSC
Daniel Gutiérrez Espartero Vicepresident 5è   PSC
Sandra Fernández Cuadra Vicepresidenta 3ª PSC
Carme González Anjauma Conseller PSC
Jordi Gamero Parra Conseller PSC
Noemi Trucharte Cervera Vicepresidenta 1ª PSC

CALENDARI DE TREBALL

En l’actual mandat s’estableix que les sessions del Consell de Presidència se celebren cada tercer dimarts de mes a les 18.30 a la seu del Consell Comarcal.