Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Departaments

 Benestar Social i Atenció a la Ciutadania
Aquest departament, integrat per un equip multidisciplinar, du a terme accions professionals de proximitat amb l’objecte d’atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups.

Serveis territorials i Habitatge
Suport tècnic als municipis i serveis a la comarca.

Medi ambient
Des del Departament de Medi Ambient es gestionen els serveis de recollida selectiva de residus i dels residus sòlids urbans (RSU) a la gran majoria de municipis de l’Anoia.

PROMOCIO

Promoció Econòmica
L’Àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l’Anoia.

Participació Ciutadana
La participació ciutadana contribueix a millorar el resultat de les polítiques públiques i, en darrer terme, la qualitat de vida, el benestar i el desen-volupament personal de la ciutadania.

Turisme
Tota la informació de turisme de la comarca de l´Anoia, la trobareu a la web http://anoiaturisme.cat/

Tecnologies de la informació i la comunicació
L´IDCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Consum
L’Oficina Comarcal d’ Informació al Consumidor del Comarcal de l’Anoia.

jove-dpt

Joventut
Servei Comarcal de Joventut de l´Anoia – Oficina Jove de l’Anoia

Servei Comarcal de Català de l’Anoia
El Servei Comarcal de Català de l’Anoia forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística, que és un ens públic integrat per la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i algunes diputacions.

Oficina Comarcal d’Administració Electrònica
L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic…

Ensenyament
La llei 12/2009, del 10 de juliol, del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya, preveu a l’art. 159.5, que els Consells Comarcals poden assumir la gestió del transport escolar col·lectiu (TEC) i els ajuts individuals de desplaçament (AID), alhora també delega les competències per a la gestió del servei de menjador escolar i ajuts individuals de menjador (AIM), d’acord amb el que s’estableix per reglament.