Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Acord de Govern 2023-2027

ACORD DE GOVERN AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA PER AL MANDAT 2023-2027 I PER AL PROGRÉS SOCIAL, ECONÒMIC I TERRITORIAL AMB ESTABILITAT INSTITUCIONAL

La comarca de l’Anoia té uns reptes, unes potencialitats i una posició estratègica que, des de la visió de servei i col·laboració amb els 33  ajuntaments de la comarca i de la resta d’institucions, requereix un govern comarcal fort que gestioni amb rigor, estabilitat i compromís institucional per avançar en el progrés social, econòmic i territorial.

A Igualada, reunits els representants dels grups polítics comarcals de Junts-CM i del PSC-CP, acorden la formació d’un Govern al Consell Comarcal per al mandat 2023-2027. Ambdós grups comarcals posen en valor la tasca de modernització, d’impuls de projectes i estabilitat institucional exercits en el mandat anterior, com a base de treball, entesa i col·laboració en la nova etapa de govern.

En aquest acord es defineixen els principis d’actuació, les línies estratègiques del Govern, l’estructura política del Govern i el compromís d’estabilitat institucional basat en el compliment d’aquest acord durant tot el mandat.

PLA D’ACTUACIÓ COMARCAL I COMPROMÍS D’ESTABILITAT INSTITUCIONAL

 1. Compromís de govern conjunt. 
  Els grups comarcals sota signants expressen el seu compromís polític de governar conjuntament la institució del Consell Comarcal de l’Anoia durant el mandat 2023-2027, amb compromís i lleialtat institucional, i per a l’impuls de polítiques dirigides a tota la ciutadania de la comarca de l’Anoia, amb voluntat de servei i col·laboració amb els 33 ajuntaments i la resta d’institucions i entitats amb vincles anoiencs.
 2. Transparència i col·laboració amb tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. 
  Tot i que els dos grups que constituiran el Govern del Consell Comarcal són els dos més votats i, per tant, representen una àmplia transversalitat de la societat de la comarca de l’Anoia, exerciran el govern de la institució amb obertura per treballar de manera transparent i col·laborativa amb la resta de grups polítics amb representació al Consell Comarcal.
 3. Competències. 
  El Consell Comarcal de l’Anoia, d’acord amb els principis de subsidiarietat i proximitat, assumirà les competències i la gestió dels serveis que li delegui la Generalitat, sempre que sigui amb les dotacions econòmiques necessàries i es valori beneficiós per al conjunt de la comarca i la seva ciutadania. Així mateix, gestionarà iniciatives i projectes específics de comarca amb finançament intern i/o extern associat.
 4. Col·laboració i servei als Ajuntaments. 
  El Consell Comarcal de l’Anoia ha de tenir una voluntat continuada de servei als municipis, i per això ha de promoure la col·laboració amb tots els Ajuntaments en el marc de les seves competències. També ha de promoure àmbits de col·laboració, debat i intercanvi de bones pràctiques, que fomentin sinergies davant de problemes, reptes i oportunitats comunes.
 5. Relació amb la resta d’institucions. 
  La base per a la gestió i la voluntat de servei per part del Consell Comarcal requereix com a base fonamental una relació de col·laboració institucional amb la resta d’institucions públiques supramunicipals i entitats. També establint complicitats, debat i col·laboració amb la resta de consells comarcals de la Vegueria del Penedès i de la Vegueria de la Catalunya Central, on se circumscriuen els municipis ubicats al nord de la comarca. 
 6. Progrés social, econòmic i territorial amb igualtat d’accés als serveis públics. 
  La missió final de l’actuació del Consell Comarcal de l’Anoia ha de ser la millora i l’avenç en progrés social a través d’iniciatives d’atenció a les persones (benestar social, gent gran, salut, ensenyament, igualtat, cultura, cooperació, joventut, esports, habitatge, transició energètica...); el progrés econòmic, posant també els fonaments pel progrés empresarial així com el progrés territorial.
 7. Posicionament i iniciatives de comarca. 
  El Consell Comarcal ha de ser el motor de posicionament, promoció i iniciatives innovadores per a l’Anoia, i ha de tenir en compte el ple desenvolupament de totes les iniciatives dels 33 municipis.
 8. Visió de futur i planificació. 
  Des del Consell Comarcal s’ha d’impulsar també el debat i la necessària planificació a mitjà i llarg termini de la comarca. Això implica, també, combatre les amenaces territorials que puguin esdevenir, en complicitat i col·laboració amb tots els ajuntaments.
 9. Transparència ciutadana, digitalització i eficiència de servei. 
  El Consell Comarcal de l’Anoia és una administració de servei als ciutadans, i com a tal ha de continuar avançant en digitalització, transparència pública, i eficiència en la prestació dels serveis, tant de cara als ajuntaments com de la ciutadania.
 10. Responsabilitat democràtica. 
  El govern del Consell Comarcal de l’Anoia es regirà pels valors de responsabilitat democràtica i el respecte a la pluralitat ideològica, i assumirà la responsabilitat de representar la comarca amb sentit institucional.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

 1. Potenciar, ampliar i gestionar els programes de cooperació i assistència tècnica als Ajuntaments; i fomentar el debat i la creació de bones pràctiques davant de reptes conjunts en els municipis de la comarca a través del Consell d’Alcaldes de l’Anoia.
 2. Impulsar, des del Consell Comarcal de l’Anoia, la promoció econòmica al territori, fomentant les potencialitats i oportunitats de la comarca a través d’iniciatives en col·laboració amb el sector empresarial i comercial del territori; promovent el dinamisme econòmic; potenciant la Taula de Reindustrialització i accions que facilitin la creació de llocs de treball i la formació per a persones a l’atur; i promovent de manera coordinada amb el territori i les organitzacions supramunicipals les potencialitats industrials de l’Anoia, com a motor de progrés econòmic.
 3. Continuar impulsant la gestió i les iniciatives de dinamització turística del territori a través d’Anoia Turisme, valorant els espais arreu de la comarca i els diferents actius del territori, en col·laboració directa amb els ajuntaments, ampliant iniciatives, l’oferta turística, i els mecanismes de promoció i gestió turística.
 4. Pressionar de manera activa al Govern de la Generalitat per accelerar els debats per a l’aprovació del Pla Territorial Parcial del Penedès, apostant per l’equilibri entre les oportunitats de futur del territori, les infraestructures necessàries (viàries, ferroviàries i d’altres equipaments) i la preservació i protecció d’espais de manera concertada amb els principals agents del territori.
 5. Gestionar i ampliar els serveis d’atenció social del Consell Comarcal, facilitant així aquest servei essencial de suport social per a la igualtat d’oportunitats i la justícia social, amb una reorganització que permeti afrontar la demanda actual.
 6. Impulsar des del Consell Comarcal de l’Anoia la transició energètica respectuosa amb el medi ambient i oferint el debat necessari per a la producció d’energies renovables amb corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori, promovent els estudis tècnics necessaris per a un avenç compromès i rigorós alhora en aquest objectiu clau per al territori.
 7. Promoure i coordinar projectes innovadors per al territori en el marc dels fons FEDER i dels fons Next Generation.
 8. Continuar impulsant la gestió i recollida d’escombraries a través d’Anoia Verda, a través de la qual s’han aconseguit dades molt positives en relació als índexs de reciclatge dels municipis adherits. 
 9. Donar suport, reclamar i impulsar el desplegament de serveis de la Vegueria en base als compromisos adquirits per la Generalitat, sent el Consell Comarcal una institució activa en la interlocució amb la Generalitat i reconeguda com a tal, tant en els serveis ja desplegats com en el desplegament de nous serveis.
 10. Guiarem, planificarem i associarem els projectes i la gestió del Govern Consell Comarcal als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 11. Tenir un paper actiu en la demanda de la millora de la mobilitat a la comarca.
 12. Potenciar les iniciatives socials en l’àmbit de la comarca en l’àmbit cultural, educatiu, social i de promoció, contribuint al reforç de l’associacionisme a la comarca, tenint en compte les diferents franges d’edat: infantil, joventut, mitjana edat i gent gran.
 13. Impulsar el Fòrum de regidores i regidors d’Ensenyament a la comarca, la gestió del transport escolar i menjadors, la reclamació de la reformulació del transport escolar no obligatori per part de la Generalitat i l’organització d’iniciatives educatives pròpies del Consell Comarcal.
 14. Incidir des del Consell Comarcal en la necessària millora de l’assistència dels serveis de salut, contribuint amb els municipis a reclamar serveis de qualitat en l’atenció primària, i participant en el Consorci Sanitari Anoia-Garraf per monitorar i incidir en la millora del seu funcionament i l’atenció prestada a la ciutadania.
 15. Continuar fomentant les activitats esportives d’àmbit comarcal.
 16. Promocionar l’activitat agrícola, els productes de la terra que ens identifiquen com a territori i dur a terme iniciatives de preservació del paisatge i de l’entorn que caracteritza l’Anoia.
 17. Cooperar amb els Ajuntaments per promoure arranjaments, millores i senyalització de camins rurals, carreteres i espais d’interès. Potenciar també projectes de vies blaves de connexió fluvial en l’àmbit comarcal.
 18. Posarem el focus en una modernització i digitalització de l’administració del Consell Comarcal, amb l’objectiu de millorar l’atenció pública i l’eficiència dels tràmits per als ciutadans i ciutadanes.
 19. Treballarem per les millores de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Anoia, sobretot per evitar la manca d’estabilitat. 
 20. Impulsarem la política comunicativa del Consell Comarcal, difonent informació però també la importància de l’activitat de la institució, continuant amb l’ambició de millora d’una comunicació i transparència pública exemplar.

ESTRUCTURA POLÍTICA DEL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

 1. La presidència del Consell Comarcal de l’Anoia correspondrà per meitats (dos anys cadascun) a un càrrec electe del grup comarcal de Junts-CM i del PSC-CP. 
 2. La vicepresidència primera correspondrà al Grup Comarcal que no estigui ostentant la presidència. 
 3. El gerent del Consell Comarcal de l’Anoia serà designat per un procediment obert i comptarà amb la confiança dels dos grups que constitueixen el Govern.
 4. S’establirà una estructura amb diverses àrees de govern i conselleries delegades que es repartiran de manera proporcional d’acord amb l’organigrama polític adjunt i que tindran les seves respectives Comissions Informatives amb representació de tots els grups polítics comarcals.
 5. S’establirà una Comissió de Coordinació del Govern amb participació de tots els consellers i conselleres integrants del Govern comarcal.
 6. La representació institucional, la coordinació i el seguiment de les línies estratègiques d’aquest pacte de govern i la seva implantació serà exercida i coordinada entre el President/a i el Vicepresident/a primer/a.