Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Unitat d’Igualtat i Famílies

Des de la Unitat d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Anoia es duen a terme serveis i actuacions adreçades a la promoció de la igualtat de les dones en l’exercici dels drets i deures que els corresponen com a ciutadanes.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març de 2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, proporciona el marc legal que empara les mesures adreçades a la consecució de la igualtat de dones i homes. Ja en el seu article 1 s’especifica que l’objecte de la llei és el de “fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, amb independència de quines siguin les seves circumstàncies o condicions, en qualsevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució Espanyola, assolir una societat més democràtica, més justa i més solidària”.

Amb aquesta finalitat, aquest departament ha elaborat el Pla Comarcal d’Igualtat de l’Anoia 2017-2021 (PDF 1,4 MB) que compta amb línies d’actuació especÍfiques com la promoció de les polítiques d’igualtat de gènere a l’Anoia, conciliació i coresponsabilitat, participació, visibilitat i empoderament, coeducació i transmissió d’una cultura igualitària i drets i qualitat de vida.

Alhora, el Consell Comarcal compta amb diferents serveis que ofereixen informació, acollida, assessorament socioeducatiu, atenció psicològica i assessorament jurídic a totes les dones de la comarca de forma gratuïta i amb total confidencialitat.

Mesures econòmiques i ajuts crisi Covid-19