Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Processos participatius

L'any 2023 no hi ha hagut cap procés participatiu realitzat pel propi Consell Comarcal.

El Consell Comarcal ha donat suport a processos participatius en diferents municipis, a través de la figura tècnica compartida de participació ciutadana:

  • Segons pressupostos participatius de Capellades

Capellades és un municipi de poc més de 5.000 habitants de la comarca de l'Anoia. És un municipi amb una forta presència del teixit associatiu amb més de 40 entitats molt actives i dinàmiques. Des de l'Ajuntament de Capellades s'han anat creant espais participatius per tal de treballar les polítiques municipals conjuntament amb les entitats i agents implicats mitjançant algunes creacions de consells sectorials, espais de debat i comissions.

L'any 2022 es va engegar el procés de Pressupostos participatius a Capellades sent la primera prova pilot del municipi. Va ser una proposta inicial de mínims, no la que s'estava treballant incialment, però va estar acordada per l'equip de govern i es va iniciar definitivament per primera vegada.

Per aquest any 2023, després de l'experiència d'aquesta prova pilot, s'ha consolidat el format i programa estructurat de Pressupostos Participatius a Capellades per tal de donar-li continuïtat i afegint valor a l'estratègia participativa executada. S'ha treballat en el desenvolupament dels 2ns pressupostos participatius de Capellades. Tot i el canvi polític, s'ha mantingut el programa i s'ha finalitzat amb èxit.

  • Consolidació del consell de nuclis d'Argençola

Des de l'Ajuntament d'Argençola s'ha impulsat durant els anys 2021 i 2022 la creació d'un nou òrgan participatiu sota el nom de Consell de Nuclis d'Argençola (7 en total) per esdevenir un espai de cohesió social, planificació i detecció d'oportunitats per al desenvolupament del conjunt del municipi, donada la singularitat existent.

L'any 2022, es van realitzar trobades als diferents nuclis, es van escollir els representats i es va constituir aquest nou òrgan participatiu per tal de tenir la veu directa dels vilatans i dels diferents nuclis per establir un espai de treball participatiu comú que esdevingui un veritable espai de consens de les polítiques municipals. A través de la constitució d'aquest espai conformat per persones escollides des de cada nucli, s'han de calendaritzat les reunions anuals del Consell i la seva dinamització per tal que sigui l'espai participatiu de referència de cada nucli i del conjunt del municipi, i per tal que ajudi a vehicular les diferents veus i s'acordin projectes i polítiques amb el màxim de consens.

Per aquest any 2023 s'ha treballat per consolidar aquest òrgan participatiu. Es va fer una trobada del Consell de Nuclis en el primer semestre de l'any, abans del canvi del consistori degut a les eleccions. Durant l'estiu, ja amb el nou consistori i veient la dinàmica, es va treballar amb els nuclis per tal de dinamitzar-los i que es constituïssin com a entitats o associacions, enlloc d'activar les trobades de nuclis, ja que amb l'associació s'aconsegueix tenir més autonomia i alhora un representant clar de cada nucli, un dels fets que el nou consistori volia ajustar en el reglament. La idea seria que el president/a de cada associació de nucli formés part del Consell de Nuclis. Un fet que no s'havia plantejat perquè no existien, però durant el procés els nuclis així ho han anat treballant i en va sorgir l'oportunitat. Arran del projecte s'ha aconseguit mobilitzar els nuclis i generar la voluntat de treballar mitjançant associacions.

En aquest any s'ha aconseguit formalitzar l'Associació del nucli de Porquerisses (que ja estava avançada) i s'està recolzant la creació de l'Associació d'Argençola-Cal tender i l'Associació de Clariana. Per tant, 3 dels 5 nuclis de la configuració del Consell ja tindran una associació de referència i que ha de generar un nou impuls al Consell de Nuclis. Caldrà veure com podem gestionar els 2 nuclis que manquen ja que són els més petits i caldrà buscar com treballar amb ells.

  • Procés participatiu per definir els espais i usos de "La barraca" de Copons

La Barraca és una edificació entre mitgeres en planta baixa que va ser durant molt de temps el centre neuràlgic de la vida de Copons. La distribució interior actual, respon a un programa funcional obsolet: cafeteria i sala d'actes. Amb la construcció de l'edifici de la Sala Polivalent i el nou edifici de serveis de la Piscina Municipal (on hi ha un bar-restaurant), la Barraca va deixar de ser funcional.

L'any 2015, l'edifici es va haver de tancar al públic a causa de les deficiències de la coberta de l'edifici que presenta patologies en la seva estructura i en els acabats que provoquen problemes de manca d'estanquitat i deformacions excessives.

Per altra banda, el Municipi té una manca d'espais idonis per a ubicar activitats associades a centre social sobretot dirigit a la gent gran. Així mateix, l'espai també pot encabir altres activitats dirigides a gent de totes les edats com cursos, tallers, lloc de trobada i tertúlia, petita biblioteca, ludoteca,... Activitats que responen a una demanda existent entre els habitants de Copons. Per la seva centralitat, la Barraca és un edifici idoni per desenvolupar aquest ús sempre que s'hi facin obres de reforma per adaptar-lo al nou programa funcional i als requeriments vigents en matèria d'estalvi energètic i instal·lacions.

El 2023 es va demanar suport per a realitzar la redacció del projecte executiu inicial per a la rehabilitació de l'espai a la Diputació de Barcelona per a dotar-lo de nous usos necessaris per a la comunitat. Des de l'Ajuntament es va apostar per realitzar un procés participatiu per treballar sobre el usos i serveis que havia de contenir aquest edifici i traspassar-ho a l'equip d'arquitectes per assolir un projecte treballat amb la comunitat. Aquest projecte significa la recuperació d'un equipament municipal d'alt interès per al municipi ja que ha de tornar a ser el centre d'activitats i d'atenció a les persones que havia estat en el seu moment.

Es va realitzar una sessió informativa de l'inici del projecte i un treball de pluja d'idees de principals usos i necessitats que es va treballar amb la ciutadania. Es va crear una comissió ciutadana de seguiment del projecte. Aquest usos i necessitats es va traspassar a l'equip d'arquitectes que va plantejar una sèrie de propostes. Un cop avaluades per la comissió de seguiment es van ajustar en 3 opcions. Aquestes tres opcions es van presentar a la ciutadania i es va prioritzar de forma consensuada la ruta o camí cap on s'havia de treballar veient sobre plànols les opcions existents i imports aproximats.

  • Creació de la colla gegantera de Vallbona d'Anoia

L'any 2022 es va treballar en un procés per recuperar els Gents de Vallbona d'Anoia. Es va obrir un procés participatiu per tal de parlar sobre la recuperació dels gegants de Vallbona d'Anoia. Amb l'excusa de fer uns nous gegants moderns i actuals, es va implicar a la ciutadania en decidir com havien de ser si una rèplica o alguna cosa nova, com havien de ser i sobretot mobilitzar a un grup de ciutadans per tal de portar-los i recuperar la colla gegantera del municipi.

A l'any 2023, els gegants ja són una realitat i es van presentar durant les Festes del Roser del 28 de maig de 2023. A partir de llavors es va treballar en un procés participatiu per aconseguir la creació i consolidació de la Colla Gegantera i recuperar una tradició que s'havia perdut. Els gegants han esdevingut un dels motors de recuperació del moviment associatiu del municipi.

A través de la metodologia participativa, des de l'Ajuntament s'ha aconseguit generar un element engrescador i d'aproximació de la ciutadania als afers del seu entorn més proper aconseguint una ciutadania més dinàmica, implicada i educada en la democràcia participativa.