Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Certificació digital (IDCAT)

ID-CAT

Un Certificat Digital és un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d'un subjecte o entitat i la sevaclau pública.

El consell comarcal de l’anoia emet certificats digitals per a:

Que hi diu l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia.

Article 19. Identificació i acreditació de la voluntat dels òrgans administratius

  • Les entitats integrades a l'Administració comarcal podran utilitzar per a la seva identificació electrònica i per a l'autenticació dels documents electrònics que produeixin els sistemes següents:
    • Sistemes de signatura electrònica basats en la utilització de certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent que permeti identificar la seu electrònica de l'Administració comarcal i l'establiment de comunicacions segures.
    • Sistemes de signatura electrònica reconeguda del personal al servei de l'Administració comarcal.
    • Sistemes de signatura electrònica basats en certificats digitals de segell electrònic per a l'actuació administrativa automatitzada.