Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

AJUT LLOGUER 2022 (MAJORS 36 ANYS). 

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el  moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que  compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d'un 
contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya 

Termini per presentar les sol·licituds: del 28 de juny de 2022 al 15 de juliol de 2022. 

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió. 

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros. 

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros. 

En els supòsit d'habitació no pot ser superior als imports següents: 

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros. 

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros. 

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA a l'enllaç: 

habitatge.gencat.cat/ajutlloguer 

IDENTIFICACIÓ DIGITAL PER FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC: 

IdCAT MÒBIL: 

idcatmobil.seu.cat

PRESENTACIÓ PRESENCIAL: 

Al Consell Comarcal amb cita prèvia (tel.: 93.805.15.85).