Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

OLH – Oficina Local Habitatge

Subvencions Habitatge

AJUDES PER LA REHBILITACIÓ D’HABITATGES FONS NEXT GENERATION segons  RESOLUCIÓ DSO/825/2022 del RD 853/2021

PROGRAMA 1

CONVOCATÒRIA OBERTA: 

Ajudes per actuacions de rehabilitació a nivell de barri en els municipis prèviament delimitats.

PROGRAMA 1 - BARRIS

Objecte: realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats,  consulta de les referències cadastrals al visor ERRP:

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=72e1a15815e09948140940f8f2294105&3D=false#11/41.5923/1.5577

Actuacions subvencionables:

 • Rehabilitació d’edificis on s’obtingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia no renovable, referida a la certificació energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o 35%, segons la zona climàtica.
 • Actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn físic que siguin complementàries a la rehabilitació d’edificis.
 • La prestació de serveis de les oficines de rehabilitació que facilitin la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades.

Beneficiaris: Ajuntaments.

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

 Quantia: en funció el percentatge relacionat amb la reducció del consum EPNR

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 8.100 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim de 14.500 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 21.400 euros/habitatge).

*Possibilitat de subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Presentació de sol·licituds: 

Per a la tramitació i gestió de les sol·licituds caldrà la intervenció de les oficines tècniques de rehabilitació.

Terminis:  

Presentació sol·licitud: s'inicia el 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Execució: 18 mesos

Enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-leficiencia-energetica-dels-habitatges/programa-1/#destinataris


CONVOCATÒRIA OBERTA: 

Ajudes per la millora de l'eficiència energètica, per reduir consum Energia Primària No Renovable (EPNR) i la demanda anual global de calefacció i refrigeració segons zona climàtica, programes 3, 4 i 5.

PROGRAMA 3 - EDIFICIS

Objecte: actuacions en elements comuns de l’edifici on s’obtingui una millora de l’eficiència energètica i una reducció de la demanda de calefacció/refrigeració. Poden incloure actuacions de millora d’accessibilitat, conservació i seguretat d’utilització, així com retirada d’amiant. Els honoraris tècnics per la documentació i tramitació de l’ajut també són subvencionables.

Beneficiaris: comunitats de propietaris i propietats verticals, persones físiques/ jurídiques, Cal un acord de propietaris.

 Requisit indispensable: Disposar de la ITE (inspecció tècnica de l’edifici), i el CEE previ a la sol·licitud.

Requisits a complir (ambdós): 

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

Quantia: en funció el percentatge d’estalvi energètic 

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (amb un màxim de 6.300 euros/habitatge). 
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (amb un màxim d’11.800 euros/habitatge). 

-     80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (amb un màxim de 18.800 euros/habitatge). 

*Possibilitat de subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Passos per realitzar la sol·licitud: (revisar documents necessaris a les bases, per cada pas) 

 1. Declaració responsable (el tècnic competent)  
 2. Informe idoneïtat administrativa (Col·legi administrador de finques) 
 3. Informe idoneïtat tècnica (Col·legi professional tècnic competent) 

Terminis:  

Presentació sol·licitud: fins 30-11-23 o exhauriment de fons.

Les obres poden estar pendent d'inici, iniciades o finalitzades en el moment de la sol·licitud, sempre i quan estiguin iniciades després del 1 de Febrer de 2020. 

Execució: 18 mesos des de la concessió de l’ajut, ampliable a 24 per edificis amb mes de 40 habitatges

Enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

PROGRAMA 4 – INTERIOR HABITATGES

Objecte: actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en interior d’habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars Els honoraris tècnics per la documentació i tramitació de l’ajut també són subvencionables.

Beneficiaris: persones físiques/ jurídiques, propietaris usufructuaris o arrendataris.

 Requisit indispensable: l'habitatge ha de ser residència habitual i permanent.

Requisits a complir (un dels tres): 

Justificació del compliment dels requisits: mitjançant el Certificat d'eficiència energètica CEE, (CEE abans i CEE després de l'actuació). 

Quantia: 40% de l'import de l'actuació amb un límit de 3.000€, (sempre que el pressupost de l'actuació sigui > a 1.000€). 

Altra documentació a preparar (revisar bases de convocatòria)  

Declaració responsable (el tècnic)

Document acreditativa de la titularitat de l’immoble

Sol·licitud transferència bancaria SEPA model RE-704 signada i segellada banc. 

CEE actual, Etiqueta CEE actual i doc XML CEE actual 

Comunicat inici d'obra model RE-1171 i Comunicat Fi d'obra model RE-1172 

Certificat acord propietaris RE-1166 

Resum cost obra model RE1170 

CEE de projecte i XML projecte (en cas d’obres no finalitzades)

CEE final, Etiqueta CEE final i doc XML CEE final 

Projecte Bàsic o Memòria amb croquis de la intervenció 

Pressupostos de l'industrial i dels honoraris del tècnic, signats 

Reportatge fotogràfic inicial i final  

Llicència obres o assabentat 

Fitxes tècniques i marcatge CE dels elements a substituir. 

Justificació despesa : factures i rebuts o justificants de transferència bancaria

Presentació de la sol·licitud: via telemàtica, un cop presentada el tècnic competent disposa de 10 dies per generar la Declaració responsable.

Terminis: 

Presentació sol·licitud: fins 30-11-23 o exhauriment de fons.

Les obres poden estar pendent d'inici, iniciades o finalitzades en el moment de la sol·licitud, sempre i quan estiguin iniciades després del 1 de Febrer de 2020. 

Execució: 12 mesos des de la concessió de l’ajut.

Enllaç: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2

PROGRAMA 5 – LLIBRE EDIFICI – PROJECTE REHABILITACIÓ

Objecte: Implantar el Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, o desenvolupar projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica. 

Requisit indispensable: edifici ha d’estar finalitzat abans de l’any 2.000, i ha de disposar de la ITE inspecció tècnica de l’edifici. 

Quantia de l'ajut: 

Termini per demanar subvenció: fins el 30 de novembre de 2023 o exhauriment dels fons.  

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=&moda=3

PER ACLARIMENTS I ASSESSORAMENTS, PODEU CONTACTAR AMB EL DEPARTAMENT D’HABITATGE I DEMANAR CITA PRÈVIA.