Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Traducció i Interpretació Intercultural

El servei de traducció i interpretació del Consell Comarcal de l´Anoia és un recurs gratuït  que pretén facilitar el procés d´acollida d´aquelles persones acabades d´arribar que desconeixen les llengües oficials del país. 

Aquest servei vol proporcionar als professionals eines que permetin una millor comunicació amb la població nouvinguda usuària dels serveis socials, serveis sanitaris i serveis educatius, entre d’ altres, dels diferents municipis de la comarca.

Funcionament:

La Unitat de Ciutadania i Convivència del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal de l´Anoia és qui gestiona el servei de traducció.

Les sol·licituds les poden fer els/les professionals de diferents àmbits que treballin en contacte amb població nouvinguda:

 • Centres d´atenció primària de la xarxa sanitària, hospital... 
 • Serveis d´atenció social primària de la comarca.
 • Centres educatius de la comarca.
 • Altres entitats o institucions (educació no formal, ocupació...)

Es pot sol·licitar el servei a través del formulari que trobareu a la web del Consell Comarcal, Departament de Benestar Social, Unitat de Ciutadania i Convivència.

La resposta amb la confirmació del servei la rebreu a l’adreça de correu que haureu facilitat.

Requisits per a la utilització del servei:

 • S’haurà de sol·licitar amb un mínim de 3 dies d’ antelació. 
 • Si la interpretació és urgent, la sol·licitud s'haurà d’acompanyar d’una trucada al telèfon: 93 805 18 85 Ext. 134
 • Per tal d'accedir al servei, les persones nouvingudes no han de conèixer cap de les dues llengües vehiculars de Catalunya (català i castellà).
 • Cal que la persona usuària porti menys de dos anys residint a Catalunya. 
 • Com a màxim es podran realitzar cinc sessions per persona usuària.
 • Cal vetllar perquè el servei tingui una durada màxima d’ 1 hora i 15 minuts.
 • En finalitzar el servei, el professional haurà d’emplenar, signar i fer signar a l'intèrpret la fitxa de traducció i enviar-la per correu a l’adreça: ciutadania@anoia.cat
 • Després de cada servei, s'haurà de respondre un qüestionari de valoració que us farem arribar per correu electrònic.

Llengües que es poden sol·licitar:

Actualment comptem amb una borsa d’ intèrprets que coneixen diverses llengües d’origen dels immigrants que resideixin a l´Anoia. 

 • Àrab (paisos àrabs) 
 • Amazic
 • Francès
 • Anglès
 • Italià
 • Alemany
 • Bambara (Mali)
 • Mandengue (Mali)
 • Pulaar (Senegal i Guinea)
 • Wolof (Senegal)
 • Twi (Ghana)
 • Portuguès
 • Romanès
 • Rus
 • Ucraïnès
 • Urdú
 • Xinès-Mandarí

El servei d’ interpretació està obert a la petició d´altres llengües.