Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Consell Comarcal de l’Anoia posa a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.anoia.cat és:

CONSELL COMARCAL ANOIA

CIF P5800006H

Domicili: Plaça Sant Miquel, 5 , CP 08700 Igualada (Barcelona)

Tel. 93.805.15.85

Fax 93.805.06.11

E-mail consell.anoia@anoia.cat

2.- Delegat de Protecció de Dades

E-mail: dpd@anoia.cat

Tel. 93.805.15.85

Direcció postal: Plaça Sant Miquel, 5 Igualada, CP 08700 Igualada (Barcelona)

3.- Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades. 

Les dades que facilita al Consell Comarcal de l’Anoia pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des del Consell Comarcal.  

Tractament 
Per a què farem servir les seves dadesQuant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis i tràmits municipalsTractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències del Consell Comarcal de l'Anoia.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació del Consell Comarcal i Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya per a cada tràmit. 
SubscripcionsLi remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.
Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
ActivitatsTractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats pel Consell Comarcal de l'Anoia. Les seves dades no seran cedides a tercers. Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es  conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació del Consell Comarcal i les Taules  d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya
Bústia de contacte, queixes o suggeriments Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. 
Després d'això es suprimiran excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals. 
Formació al  Campus MotorTractarem les seves dades prestar la formació acadèmica que ens sol·liciti. Les seves dades podran ser cedides als professors encarregats d’impartir les classes. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats del Consell Comarcal de l’Anoia. 
Borsa de Treball del Campus MotorTractarem les seves dades per a la gestió d’ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats del Consell Comarcal de l’Anoia. 
Videovigilància Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos dels edificis municipals i de garantir la seguretat de les persones.Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la que es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament del Consell Comarcal de l’Anoia.  

La base legal per al tractament de les seves dades és l'exercici de les competències pròpies del Consell Comarcal o delegades dels Ajuntaments de la comarca, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat. 

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Consell Comarcal o a tercers. El Consell Comarcal es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4.- Cessió o comunicació de dades a tercers

No es realitza cap tractament per part de tercers de les seves dades, excepte que ho habiliti una llei o l’interessat ho autoritzi. 

No obstant,  per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament” . 

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

5.- Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a exercir aquests drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició,  o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a Plaça Sant Miquel, 5 , CP 08700 Igualada (Barcelona), o mitjançant instància genèrica a la Seu Electrònica, indicant “Exercici de drets  RGPD”.

6.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Consell Comarcal de l'Anoia es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@anoia.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a l’adreça Plaça Sant Miquel, 5 , CP 08700 Igualada (Barcelona).          

7.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera del Consell Comarcal de l'Anoia ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació. ,