Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de Mediació Ciutadana

Servei-de-mediacio-Ciutadana

El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre ciutadans dins l’àmbit comunitari.

La finalitat del servei és desplegar un ventall d’accions que promoguin la convivència ciutadana i el paper actiu dels ciutadans en la resolució dels seus propis conflictes.,

La tipologia de conflictes que s’atenen des dels serveis de mediació ciutadana són: 

 •  Comunitats de veïns: conflictes entre dos o més veïns d’una comunitat, per raó de decisions particulars o comunitàries, manteniment, organització i convivència interna de la comunitat; ús de l’espai públic;  
 • Conflictes derivats de l’ús i l’ocupació dels espais públics (places, carrers, parcs...): de la utilització de serveis i equipaments municipals, intergeneracionals...;  
 • Conflictes relatius a civisme: com animals domèstics, mobiliari urbà, danys a patrimoni municipal, neteja;  
 • Activitats econòmiques: conflictes relatius al desenvolupament d’activitats i serveis econòmics, sorolls, llicències, consum;  
 • Escoles: conflictes entre alumnes, famílies, professorat, personal no docent;  
 • Famílies: conflictes de convivència entre els diferents membres d’una família;  
 • Organitzacions i entitats: conflictes entre els diferents membres d’una o vàries entitats o entre entitats.

Objectius:

 • Facilitar als serveis públics, persones i entitats socials del territori, la mediació i la gestió de conflictes com a recurs per al canvi constructiu de les relacions entre les persones que conformen comunitats socials heterogènies.
 • Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen a la població, amb independència de la seva procedència i origen sociocultural.
 • Assessorar i treballar conjuntament amb els diferents serveis municipals en intervencions adreçades a la prevenció i gestió de conflictes

Es pot contactar amb el Servei de Mediació Ciutadana de l’Anoia a través de l’adreça electrònica mediacio@anoia.cat o al telèfon 699 664 718. L'horari d'atenció del servei de mediació ciutadana de l'Anoia és dilluns, dimarts i dijous de 8h a 16:30h.

Tallers per a la convivència a centres educatius

Tallers adreçats a centres educatius de primària i secundària de la comarca impartits per l’equip de mediadores del Servei de mediació ciutadana de l’Anoia amb l’objectiu de dotar l’alumnatd’estratègies per a la gestió pacífica dels conflictes com a eina d’integració de la cultura del diàleg, generadora de la bona convivència i el bon clima escolar.

Alguns dels continguts que es treballen en els tallers són:

 • Comunicació positiva
 • Gestió de les emocions
 • Resolució de conflictes
 • Com ens tractem

Hi ha la possibilitat de centrar el taller en un sol mòdul o combinar els que es creguin més oportuns segons les característiques del grup classe. Les dinàmiques de cada mòdul s’adaptaran a l’edat dels participants.

El servei de mediació també ofereix formació a professorat centrat principalment en la metodologia de pràctiques restauratives.

Les Pràctiques Restauratives ofereixen eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre situacions de conflicte per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions

Flyer SMC[4.7MB]
Poster SMC[4.3MB]

Comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals a l’Anoia:

L’any 2016 la Taula Territorial d’Infància i Adolescència donada la creixent preocupació dels professionals que formen part d’aquesta taula envers l’assetjament entre iguals van proposar la creació de la Comissió de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals a l’Anoia. Fruit de la diagnosi realitzada per detectar quines eres les necessitats vinculades a aquest fenomen, la comissió va impulsar dues mesures que van ser presentades l’any 2018:

-        La definició d’un circuit de detecció, derivació i intervenció comarcal que ajudi els professionals a establir canals de coordinació consensuats i validats per tots els serveis implicats davant de possibles casos d’assetjament que es donin dins i/o fora dels centres educatius.

-       El disseny i implementació d’una campanya de prevenció i sensibilització envers l’assetjament entre iguals adreçada a la ciutadania de la comarca.

A través d’aquest enllaç podreu accedir als materials de la campanya i a d’altres documents vinculats a aquesta comissió.