Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Unitat d’ Infància, Adolescència i Famílies

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Anoia està format per sis professionals, un psicòleg, dos pedagogues, dos treballadors socials, una educadora social i una administrativa a mitja jornada. Està ubicat a les dependències del Consell Comarcal de l’Anoia donant servei a tota la nostra comarca.

El funcionament d’aquest equip correspon a dues línees d’intervenció:

  • A nivell d’atenció global.
  • A nivell de prevenció (treball comunitari).

El model d’intervenció a nivell d’atenció global es distingeixen tres fases: assessorament, estudi i seguiment. Els casos atesos arriben a l’equip prèvia valoració i posterior derivació des dels Equips Socials Bàsics del territori i des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions dels EAIA’s són:

  • Recepció dels casos d'alt risc social que els deriven els serveis socials d’atenció primària, les instàncies judicials o policials o la pròpia Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  • Diagnòstic i valoració dels menors i les famílies en situació de risc social des de la triple vessant del treball social, la pedagogia i la psicologia.
  • Emissió de les propostes tècniques i administratives que vagin més en benefici dels menors.
  • Elaboració de plans de millora per al menor i la seva família.
  • Seguiment del menor i de la seva família un cop aplicada la mesura: atenció del menor en el nucli d’origen o en un recurs institucional o familiar (família aliena o extensa).
  • Assessorament als serveis socials d’atenció primària en matèria d’infància i adolescència.
  • Establir coordinacions amb altres equips, serveis i recursos que intervenen.
  • Promoure la prevenció en matèria d’infància d’alt risc social mitjançant el treball comunitari.

Està adreçat a:

Famílies d’alt risc social, multiproblemàtiques, problemes d’inestabilitat general, problemes de salut mental, problemes de toxicomanies, desestructuració familiar, problemes de conducta i educatius greus en el nucli familiar... Tots aquests problemes poden dificultar portar a terme les funcions parentals i responsabilitats com a pares respecte als seus fills.

Tel. Infància Respon: 900 300 777 (24h. al dia).
En cas de dubtes o consultes, i de deteccions de possibles situacions de risc, qualsevol, ciutadà o ciutadana pot trucar a aquest telèfon.

PROTOCOL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA EN SITUACIÓ DE RISC O MALTRACTAMENT DE LA COMARCA DE L’ANOIA [67 MB]