Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

La Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan col·legiat que, sota la presidència del president o presidenta, és integrat per consellers i conselleres en número no superior a un terç del nombre legal de membres del Consell Comarcal, nomenats i separats lliurement per aquell/a, havent de donar compte al Ple.

En el cas que en la Comissió de Govern hi hagi presència de més d'un grup polític, els consellers i les conselleres que els representin seran nomenats pel president a proposta dels respectius grups; en el cas de separació d'un conseller o una consellera de la Junta de Govern, el president/a informarà prèviament al portaveu del grup polític al qual pertanyi l'esmentat conseller o consellera.

Es pot preveure la participació de membres amb veu però sense vot, nomenats de manera discrecional per la Presidència.

La competència bàsica de la Junta de Govern és la prestació d'assistència al president/a en l'exercici de les seves atribucions i podrà tenir a més aquelles altres atribucions que la presidència o el Ple li deleguin. A través del Reglament Orgànic Comarcal, queden delegades específicament a la Junta de Govern les competències plenàries següents:

  1. L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
  2. La contractació del personal laboral, excepte aquell vinculat a programes ocupacionals, subvencions amb termini concret i, en general, aquelles de durada manifestament temporal no previstes en plantilla.
  3. L'exercici de les competències previstes per les lletres h) i p) de l'article 7 del Reglament Orgànic Comarcal, en cas d'urgència, que hauran de ser posteriorment elevades al Ple per a la seva ratificació.
  4. L’aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats sense ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries no delegables o no delegades.
  5. L’acceptació de subvencions.

En el mandat 2023-2027, la Junta de Govern està integrada pel secretari, la interventora i els següents consellers:

Presidència: Sr. Jordi Parcerisas Valls

Vicepresident 1a Sra. Noemí Trucharte Cervera
Vicepresident 2a Sr. Santi Broch Miquel
Vicepresident 3ª Sra. Sandra Fernández Cuadra
Vicepresident 4ª Sr. Josep Llopart Gardela
Vicepresident 5ª Sr. Daniel Gutiérrez Espartero
Conseller Sr. Jordi Baron Escriche
Conseller Sr. Jordi Gamero Parra
Conseller Sra. Carme Gonzalez Anjauma
Conseller Sr. Jaume Riba Bayo

CALENDARI DE TREBALL

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions de junta de govern se celebren cada primer i tercer dilluns de mes a les 9.30 a la seu del Consell Comarcal.