Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Serveis Territorials i Habitatge

L’Oficina Local de l’habitatge de l’Anoia ubicada a la seu del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça Sant Miquel, 5 d’Igualada, forma part de les activitats de l’Àrea de Serveis Territorials i Habitatge del Consell Comarcal.

L’OLH presta els serveis d’assessorament, tramitació i inspecció dels ajuts per la Rehabilitació d’habitatges que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga, els serveis de tramitació i gestió de cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i habitatge usat, els serveis de Borsa de mediació per al lloguer social entre propietaris d’habitatges buits i possibles llogaters, els serveis de informació i assessorament en matèria de deute hipotecari i pèrdua d’habitatge i els serveis de tramitació del Registre de sol·licitants d’HPO.

 

Serveis territorials

L’Àrea de Serveis Territorials presta els seus serveis als ens locals de la comarca de l’Anoia en l’àmbit d’Obres comarcals, serveis d’assistència tècnica als municipis, ponència comarcal d’avaluació ambiental, presencia en Plans i Programes territorials d’àmbit supramunicipal.