Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

e-TRAC

e-trac

El consell comarcal us ofereix la possibilitat de poder fer els vostres tràmits a través d’internet, amb la mateixa validesa que si ho feu de manera presencial.
Depenent de la complexitat del vostre tràmit, es pot demanar que us identifiqueu mitjançant un certificat digital, o bé que aporteu documentació addicional.

Tràmits que podeu realitzar

Tràmits relacionats amb la llei de protecció de dades LOPD

Tràmits del Departament de Joventut

Notificació d'activitats en el lleure on participen menors de 18 anys <---- aquest tràmit no és propi del Consell comarcal, però l'incloem pel seu especial interès

Que diu l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia:

Article 18. Procediments tramitats per via electrònica

  1. L’Administració comarcal garanteix en relació als tràmits i procediments la tramitació dels quals es faci per mitjans electrònics, l’exercici del dret a relacionar-s’hi per mitjans electrònics i la resta de drets previstos en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
  2. Per mitjà dels tràmits i els procediments esmentats a l’apartat anterior, es podrà demanar informació, fer consultes, formular sol·licituds, presentar pretensions, practicar al·legacions, fer pagaments, oposar-se a les resolucions i actes administratius i, en general, exercir els drets i les facultats que reconeix l’ordenament jurídic administratiu.
  3. En el marc de la legislació vigent i dels principis d’aquesta Ordenança, mitjançant un decret de presidència que s’incorporarà a la seu electrònica de l’Administració Comarcal, es podran determinar els supòsits i les condicions en què serà obligatori comunicar-se amb l’Administració comarcal a través de mitjans electrònics, quan els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres.