Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Servei de recepció de factura electrònica (e-FACT)

e-fact

L'e.FACT és un sistemas de recepció de factures electròniques que els consell comarcal de l'Anoia (a través del Consorci AOC) posa a disposició dels seus proveïdors, per tal de promoure l'estalvi en els procediments de facturació i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la Factura Electrònica.

Accés a la Bústa d'EFACT del Consell Comarcal: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=81

Què és una factura electrònica?

 • És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.
  • Una factura ha de contenir:
   • Núm Factura
   • Data expedició
   • Raó Social emissor i receptor
   • NIF emissor i "receptor"
   • Domicili emissor i receptor
   • Descripció de les operacions (base imposable)
   • Tipus impositiu
   • Quota tributària
   • Data prestació del servei (si és diferent de la d'expedició)
 • A l’estat espanyol, l’estandar “de facto” en els formats de factura electrònica és el que és coneix com a “Facturae”
 • Hi ha diferents opcions de cara a generar una factura Electrònica
  • A través de l’aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar a la web: http://www.facturae.es/ca-ES/Paginas/principal.aspx a Gestió de facturació electrònica.
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament en el següent enllaç: http://factoffice.codeplex.com
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament en el següent enllaç: http://offinvoice.codeplex.com
  • Emprant les eines de gestió empresarial EinesTIC
  • Des del lloc web: www.hazteunafacturae.com
  • Des dels seus llocs webs, molts bancs i caixes ofereixen aquest servei per als seus clients.
  • A través del vostre programari de facturació o d’emissió de factures.
 • Un cop teniu la vostra factura creada, heu de fer-la arribar al Consell Comarcal de l’anoia a través de la bústia de lliurament

Text de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica al Consell Comarcal de l’Anoia (on parla de factura electrònica)

Article 34. Facturació electrònica

 • Acceptació
  De conformitat amb la normativa vigent sobre facturació electrònica els organismes afectats per l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança manifesten el seu consentiment a la recepció de factures en format electrònic d’acord amb el que estableixin els plecs de clàusules administratives de cada procediment de contractació, facturació de subministraments, serveis o les factures en general que tenen com a destinatari el Consell Comarcal del Anoia i els seus ens depenents.
 • Requisits
  La remissió de factures electròniques que tingui com a destinataris aquest Consell Comarcal del Anoia i altres institucions a les quals s’aplica aquesta disposició, en l’àmbit especificat anteriorment, així com la d’aquelles que, expedides entre particulars, es presentin electrònicament davant aquestes institucions en el curs de qualsevol procediment administratiu quan així s’estableixi en les disposicions o bases reguladores, es pot realitzar mitjançant sistemes que, als efectes de garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del contingut, compleixi el que estableix l’article 18 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, i les condicions addicionals següents:

  • L’autenticitat de l’origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà mitjançant l’exigència de signatura electrònica reconeguda, en els termes previstos en l’article 3.2 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a www.facturae.es, ajustant-se el format de signatura electrònica a l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS 101 903. O les evolucions d’aquest format d’acord amb la regulació que a tal efecte realitzi l’Administració General de l’Estat d’acord amb el que estableix Ordre PRE/2971/2007, de 5 d’octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes sigui l’Administració General de l’Estat o organismes públics vinculats o dependents d’aquella i sobre la presentació davant l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars.
  • El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquest ajuntament o bé a través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei e.FACT.
 • Obligatorietat
  A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, el dia 1 de gener de 2013, serà obligatòria la presentació de factures electròniques corresponents als contractes, subministraments, serveis i altres factures a presentar a aquest Consell Comarcal del Anoia.