Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Edicte

TRIBUNAL QUALIFICADOR
Convocatòria del procés selectiu d’1 tècnic per l’Àrea de Promoció Econòmica PROJECTE KUBIC mitjançant  el sistema de concurs - oposició (convocada mitjançant anunci 28.03.2013)

De conformitat amb les bases de la convocatòria , aquest tribunal,

ACORDA,

1.- Fer públiques les puntuacions corresponents  a les proves selectives.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el President del Consell Comarcal de l’Anoia, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al taulell d’anuncis del Consell Comarcal de l’Anoia.

Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal té la seu al Consell Comarcal de l’Anoia, Pl Sant Miquel 5 d’Igualada.

Aquest acord es farà públic el 23 d’abril de 2013.

Secretari/a del tribunal.
Igualada, 22 d’abril de 2013

Edicte Kubik [34.7KB]
Resultats [PDF315KB]