Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Discapacitat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS, 2001) va dir que la "discapacitat és qualsevol alteració en la capacitat d'actuació i participació de la persona, originada per una deficiència, que representa una desviació de la "norma" generalment acceptada en relació a l'estat biomèdic del cos i les seves funcions. Les deficiències poden ser temporals o permanents, progressives, regressives o estàtiques i no tenen relació causal ni amb la seva etiologia ni en la seva forma de desenvolupar-se."

La nostra tasca com a Departament és poder escoltar les necessitats de les persones que atenem a fi de vetllar per projectes, idees i desenvolupament de marcs normatius en benefici de les persones amb discapacitat.

En aquest sentit, la Unitat vetlla per:

 1. Banc de productes de suport
 2. Transport adaptat

1. Banc de productes de suport

Segons el conveni actual amb el Centre Josep Orgué, de promoció de l’autonomia personal i l’accessibilitat universal, les persones empadronades a la comarca de l’Anoia poden optar a aquells productes de suport que necessitin segons la seva situació de dependència temporal o crònica.

Així mateix, aquelles persones que vulguin fer una donació d’algun material de suport també ho poden fer a aquest banc de productes de suport de l’Anoia.

A fi de poder-hi accedir, cal posar-se en contacte amb:

CENTRE JOSEP ORGUÉ
Adreça: Av. Andorra, 28 Igualada
Tel: 639 11 69 09
Persona de contacte: Arnau Castells
E-mail: acastells@auriagrup.cat

2. Transport adaptat

Segons el model dissenyat per la Generalitat de Catalunya, les persones que poden ser susceptibles  d’emprar el transport adaptat han de reunir les característiques següents:

 • Les persones beneficiàries han de ser més grans de 18 anys. Amb caràcter excepcional i degudament justificat es pot donar cobertura a persones menors que tenen per destinació el CDIAP.
 • El potencial usuari/ària haurà de tenir reconeguda la condició de persona amb discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social, on consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda.
 • En cas que la persona no disposi del barem de mobilitat reduïda, podrà optar a ser usuària del servei si disposa del barem de l’acompanyant.
 • En el cas de les persones grans que són usuàries de centre de dia i que no disposen de barem de mobilitat reduïda o barem d’acompanyant, podran optar per ser usuàries del servei de transport adaptat si tenen reconegut un diagnòstic de demència acreditat degudament mitjançant un informe mèdic del seu metge d’atenció primària de salut.
 • A més, la persona haurà de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Concretament, els serveis d’atenció diürna poden ser:

 • Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent.
 • Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural.
 • Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat.
 • Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat.
 • Servei de Club social
 • Servei prelaboral
 • Centres assimilats amb funcions d’acolliment diürn (associacions o entitats que presten serveis de suport als serveis socials especialitzats).

Segons aquest model, el Consell Comarcal de l’Anoia té un conveni amb Àuria Grup a fi de poder facilitar el transport adaptat a les persones de la comarca de l’Anoia que compleixen model i que acudeix a un dels seus serveis.

Tanmateix, anualment, es convoquen beques per aquelles persones anoienques que no utilitzen cap dels serveis que ofereix Àuria Grup però que compleixen els requisits que marca el model.

Documents:

Bases reguladores beques transport adaptat

Sol·licitud Ajut Individual de transport adaptat 2023 (PDF)

Sol·licitud Ajut Individual de transport adaptat 2023 (Word)