Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Comissions Informatives

Les Comissions informatives són òrgans comarcals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de govern, sense atribucions resolutòries. La seva funció bàsica radica en l’estudi, l’informe, el dictamen i el control dels assumptes la competència dels quals correspon al Ple Comarcal.

Poden ser de caràcter general i permanent, per a grans àrees funcionals, o de caràcter especial, per al coneixement o l’estudi d’un tema concret i per un període determinat.

Les comissions informatives generals tenen la mateixa durada que el mandat electoral, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o qualsevol altra variació, mitjançant el seguiment del procediment per constituir-les fixat en aquest Reglament. 

La designació, el nombre i la denominació de les comissions informatives de caràcter general corresponen al Ple comarcal, com també la seva modificació o supressió.

Les comissions informatives, sota la presidència del president/a o conseller/a en qui delegui, estan integrades per membres representants de tots els grups polítics del Consell Comarcal en relació a la seva representativitat.

Les Comissions informatives no tenen una data concreta de celebració sinó que es convoquen per part del seu President/a els dies previs al Ple o quan hi ha temes per tractar.

Les comissions informatives, dins dels seus respectius àmbits competencials, tenen les següents atribucions:

  • Emetre dictàmens i propostes d’acord amb el Ple.
  • Informar prèviament a la seva aprovació, de tots aquells assumptes la competència dels quals correspongui al Ple.
  • Realitzar els estudis que li siguin sol·licitats pel Ple.

Igualment el/la president/a de l’àrea ha d’exposar periòdicament els trets principals de la seva gestió.

En el mandat 2023-2027 les comissions informatives estan integrades pel secretari, la interventora i tots els consellers del Consell Comarcal.

CALENDARI DE TREBALL

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions informatives se celebren cada 3r dimarts de mes a les 19.00 a la seu del Consell Comarcal.