Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

El Ple

En el mandat 2023-2027 el ple del Consell Comarcal de l’Anoia està format pel secretari, la interventora i els 33 consellers que el componen.

CONSELLERS DE GOVERN

Santi Broch Miquel JXC
Jordi Servitje Turull JXC
Josep Llopart Gardela JXC
Jordi Baron Escriche JXC
Jaume Riba Bayo JXC
Rafel Galván Rodríguez JXC
Àngel Farré Carulla JXC
Àngels Lorés Otzet JXC
Bàrbara Pons Bartrolí JXC
Jordi Parcerisas Valls JXC
Josep Casulleras Closa PSC
Aaron Alcázar Gutiérrez PSC
Joaquim Roca Martí PSC
Josep Lluís Gorgori González PSC
Daniel Gutiérrez Espartero PSC
Sandra Fernández Cuadra PSC
Carme González Anjauma PSC
Jordi Gamero Parra PSC
Noemi Trucharte Cervera PSC

CONSELLERS DE L’OPOSICIÓ

Joan Serra Muset ERC
Mireia Sabaté Balada ERC
Roger Vázquez Claravalls ERC
Raquel Calsina Galan ERC
Abel Martos Rozas ERC
Yolanda Ruiz Baena ERC
Lourdes Oliveras Vives ERC
Pere Masana Nadal ERC
Vanesa Garcia Ribera ERC
Imma Palet Rubió ERC
Pau Ortínez Martí CAM
Alexandre M. Talán Franco CAM
Francisco Javier Rodríguez Llamas  VOX
Jordi Bòria Taixé ARA MONTBUI

Les competències del ple,  segons Decret Legislatiu 4/2003, són les següents:

Article 13
La presidència
13.1 El president té les atribucions següents:
a) Representar el consell comarcal.
b) Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
c) Supervisar les obres comarcals i els serveis de l'administració de la comarca.
d) Exercir la direcció superior del personal.
e) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.
f) Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.
g) Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
h) Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell.
13.2 El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

Article 14
El ple
14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.
14.2 Correspon al ple:
a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del consell comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
14.3 Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord

CALENDARI DE TREBALL

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions de ple ordinàries se celebren cada últim dimarts de mes a les 18.30 a la seu del Consell Comarcal.