Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Notificacions Telemàtiques (e-NOTUM)

e-notum

L’E-notum és el servei de notificacions telemàtiques que permet que des del Consell Comarcal puguem notificar els ciutadans, les empreses i administracions amb total garantia jurídica.

 • Per a accedir a l’e-NOTUM necessiteu disposar d’un navegador web actualitzat (MS Explorer 6.02 o superior, Firefox 3.0.10 o superior, i Google Chrome) i d’un certificat digital al vostre nom.
 • Necessitaru habilitar l’ús del Java.
 • Si el vostre certificat digital és de treballador públic o d’una empresa, aquest us permetrà accedir a les notificacions relatives a la empresa titular del certificat o a les notificacions dirigides a vosaltres.
 • Comproveu que disposeu del programari adequat per al vostre certificat i les claus publiques de l’entitat de certificació.

Per accedir a les vostres notificacions heu d’anar a l’adreça: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/bustia

Que hi diu l’ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Comarcal de l’Anoia

Article 28. La notificació per mitjans electrònics

 • La notificació es practicarà utilitzant mitjans electrònics quan la persona interessada hagi assenyalat aquests mitjans com a preferents o expressi el seu consentiment a la seva utilització, en qualsevol dels procediments administratius tramitats en l’Administració comarcal.
 • L’acceptació dels interessats podrà tenir caràcter general per a tots els tràmits que els relacionin amb l’Administració comarcal o per a un o diversos tràmits, segons el que s’hagi manifestat.
 • Per a l’eficàcia del que es disposa en aquest article, tota persona interessada que manifesti la seva voluntat de ser notificada per mitjans electrònics haurà de disposar d’una adreça electrònica, que compleixi els requisits legalment previstos.
 • L’adreça electrònica tindrà vigència indefinida com a adreça vàlida als efectes de notificació, excepte en els supòsits que la persona titular en sol·liciti la revocació o modificació, per defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica, quan una resolució administrativa o judicial ho ordeni o pel transcurs de tres anys sense que s’utilitzi per a la pràctica de les notificacions. En aquest cas, es comunicarà a la persona interessada per tal que pugui expressar el seu interès a mantenir-la activa; en cas contrari, s’inhabilitarà l’adreça electrònica.
 • La notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment que es produeixi l’accés al seu contingut a l’adreça electrònica. El sistema de notificació acredita la data i hora de posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica de la persona interessada i la data i hora d’accés al contingut de l’acte notificat per part del ciutadà o ciutadana, així com qualsevol causa tècnica que impossibiliti alguna de les circumstàncies anteriors.
 • Quan hi hagi constància de la posada a disposició de la notificació a l’adreça electrònica i transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat
  tècnica o material de l’accés a la seva adreça electrònica.
 • Durant la tramitació dels procediments, la persona interessada podrà requerir a l’òrgan o entitat corresponents que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics. En aquest cas, caldrà fer servir qualsevol altre mitjà admès per l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Aquest requeriment no serà efectiu quan s’apreciï mala fe o abús de dret per part del ciutadà o la ciutadana.
 • L'accés electrònic per part de les persones interessades al contingut de les actuacions administratives corresponents tindrà els efectes propis de la notificació per compareixença, sempre que quedi constància d’aquest accés.