Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Certificats d’Entitat

Certificat d’Entitat d’identificació i signatura reconeguda (CEISR-1) + Certificat d’Entitat de Xifrat (CEX-1)

Els certificats d'Entitat d'Identificació i Signatura Reconeguda de classe 1, són certificats reconeguts que funcionen amb dispositiu segur de creació de signatura electrònica, s’utilitzen en aplicacions que requereixen la identificació i/o signatura electrònica vinculant una persona física (NIF) a una organització (CIF), el que li permetrà realitzar certs tràmits en nom d’aquesta. Ex: Model 190 - Agència Tributària.

Garanteixen la identitat del subscriptor i del posseïdor de la clau privada d’identificació i signatura. És a dir, amb aquests certificats teniu la seguretat que les transaccions que feu es realitzen amb la persona o entitat desitjada.

A més, els certificats permeten la generació de la "signatura electrònica reconeguda", és a dir, la signatura electrònica avançada que es basa en un certificat reconegut i que ha estat generada emprant un dispositiu segur.

El certificat d’entitat de xifrat de classe 1 garanteix la identitat del subscriptor i del posseïdor de la clau privada d’identificació i signatura, i permet xifrar documents i rebre missatges de dades confidencials, en qualsevol format, protegits mitjançant el xifrat del text del missatge per part de l’emissor del missatge.

El període de validesa d’aquest tipus de certificat és de quatre anys.

Certificats d'Entitat d'Identificació, Xifrat i Signatura Electrònica Avançada (CEIXSA -1)

Els Certificats d'Entitat d'Identificació, Xifrat i Signatura Electrònica Avançada són certificats reconeguts, que permeten que les entitats, és a dir, institucions, corporacions de dret públic i persones jurídico-públiques puguin signar missatges d’autenticació (confirmació de la identitat) i d’accés segur a sistemes informàtics; rebre missatges de dades confidencials, en qualsevol format, protegits mitjançant el xifrat del text del missatge, utilitzant la clau pública del subscriptor indicada en el CEIXSA - 1; i signar documents sense dispositiu segur de creació de signatura.

Per altra banda, cal recalcar que els CEIXSA no poden utilitzar-se per a:

Signar peticions d’emissió, renovació, suspensió o revocació de certificats

Realitzar signatura electrònica reconeguda de documents

Per tal de sol·licitar aquest certificat, l'ens ha de fer arribar la sol·licitud de certificats personals marcant l’opció de CEIXSA, juntament amb el certificat de dades.

CATCert no ofereix el servei de recuperació de claus d’aquest certificat.

El període de validesa d’aquest tipus de certificat és de quatre anys.