Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Com reclamar?

Quan tinguem una reclamació per fer, cal donar a conèixer al titular de l’establiment o al servei d’atenció al client de l’empresa els fets i concretar la pretensió. Moltes empreses han instaurat uns serveis d’atenció al client per garantir més qualitat en la prestació dels seus serveis. Les grans empreses prestadores de serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, i els financers i d’assegurances), des del 23.0.2011 i d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela, un servei telefònic gratuïtal qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l’empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts.

El seu funcionament pot evitar reclamacions davant de l’Administració atès que dóna la possibilitat a l’altra part d’oferir una solució al conflicte abans que intervingui l’Administració.

Les grans empreses prestadores de serveis bàsics (subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, i els financers i d’assegurances), des del 23.01.2011 i d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela, un servei telefònic gratuït –per exemple, línies 900 o un altre mitjà anàleg– al qual es puguin adreçar per posar en coneixement de l’empresa les eventuals incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. Cal tenir en compte que el caràcter gratuït es refereix tant al cost de la trucada com al servei que es rep. En conseqüència, els serveis considerats bàsics han de disposar d’un servei telefònic gratuït d’atenció als seus clients i clientes.

Per tant, podem presentar la reclamació per 2 vies principals:

1)      Via carta certificada amb acusament de rebuda, carta que ha de contenir nom, cognoms, domicili i DNI de la persona titular, i on farem una exposició clara i concisa dels fets (què ha passat?) i una exposició de la petició/pretensió (què demaneu?). Ens guardarem còpia de la carta que enviem.

2)      Via telefònica, on sol·licitarem sempre un número d’ incidència que acreditarà que hem presentat la reclamació, número que apuntarem juntament amb la data de presentació.

L’empresa té l’obligació de respondre a la reclamació en el termini màxim d’ un mes des del moment de la recepció de la mateixa. Si transcorregut un mes, no hem rebut resposta o aquesta no és satisfactòria, podem dirigir-nos als organismes públics de consum per tal de presentar la nostra reclamació.

Quan es tracti d’una denúncia contra un establiment, caldrà sol·licitar el full de reclamacions, emplenar-lo al mateix establiment i esperar resposta durant 1 mes abans de donar trasllat del mateix a una Oficina Pública d’ Informació al Consumidor, per tal que es realitzi la mediació corresponent.