Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 19 de desembre 2023

12 de desembre de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 19 de desembre de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.-Decrets de Presidència
4.-Ratificació decret 04702023 de data 5 de desembre de 2023
5.- Proposta d’acord aprovació Catàleg de Serveis 2024
6.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal administratiu
7.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal mediació
8.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal promoció econòmica
9.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal psicòleg SIS
10.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal psicòleg
11.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat tècnic jurista SIAD
12.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat tècnic gabinet jurídic
13.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat personal psicòleg serveis socials
14.- Proposta PLE aprovació sol·licitud compatibilitat segona activitat pública treballadora social
15.- Proposta d’acord aprovació 2a pròrroga contracte subministrament elèctric
16.- Proposta d’acord aprovació conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestió entre l’Agència
d’Habitatge de Catalunya i el CCAnoia relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge pels anys 2024-2027
17.- Proposta d’acord aprovació conveni de col·laboració Arxiu Comarcal
18.-Proposta d’acord aprovació convenis ajuntaments desenvolupament catàleg serveis Departament de
Benestar Social i Atenció a la Ciutadania
19.- Proposta d’acord aprovació pressupost 2024
20.- Proposta d’acord aprovació modificació de crèdit núm. 10-2023
21.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Igualada Projecte Anoia Turisme
22.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024