Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 19 de març de 2024

15 de març de 2024

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 19 de
març de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia
d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Despatx de Presidència.
3.- Ratificació decret 00752024 de data 4 de març de 2024. Addenda del conveni CING-240276 amb
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
4.- Decrets de Presidència
5.- Proposta d’acord aprovació Reglament teletreball CCAnoia
6.- Proposta d’acord aprovació denominació i determinació llocs directius
7.- Proposta d’acord aprovació addenda conveni pel desenvolupament Catàleg de Serveis Benestar Social
de l’ajuntament de Vilanova del Camí 2024
8.- Proposta d’acord aprovació Bases Ajuts Menjador Escolar-Convocatòria curs 2024-2025
9.- Proposta d’acord aprovació conveni Servei Local Ocupació CCA-ajuntament dels Hostalets de Pierola
10.- Precs i preguntes

Last modified: 15 de març de 2024