Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

22 de setembre de 2017

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 26 de setembre de 2017, a les 19.30 hores a la seu del Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

0.- Presa de possessió dels nous consellers/eres comarcals

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Aprovació definitiva compte general 2016

5.- Aprovació de la modificació de crèdit pressupostari 20/2017

6.- Aprovació de l’acceptació de les competències delegades pels municipis beneficiaris del porta a porta.

7.- Aprovació del catàleg salarial per l’exercici 2017

8.- Aprovació de la declaració de compatibilitat de la treballadora Emma Ortega Casado.

9.- Aprovació del contracte programa amb l’Institut Català de les Dones pel trienni 2017-2019.

10.- Aprovació del conveni de cooperació entre l’entitat Associació Artesanas de Corazón i el CC Anoia, pel desenvolupament del programa de distribució d’aliments.

11.- Precs i Preguntes

 

Last modified: 6 de febrer de 2024