Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia 20 de juliol de 2021

19 de juliol de 2021

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 20 de juliol de 2021, a les 19.00 hores a la seu del Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Dació compte Pla anual de Control intern exercici 2021. 5.- Proposta acord modificació de crèdit núm. 6/2021.

6.- Proposta acord de reconeixement extrajudicial de crèdit.
7.- Proposta acord bases reguladores ajuts foment del lloguer i gestió d’habitatge assequible. 8.- Proposta acord ajuts directe entitat Creu Roja Anoia, programa Espai trobada familiar.
9.- Proposta acord convenis col·laboració programa Vellesa Activa 2021.
10.- Proposta acord conveni col·laboració Dept. Educació – Fundació Ernest Guillé – CC Anoia. 11.- Proposta acord conveni desenvolupament protocol general programes de suport a la cobertura de llocs de treball en funcions tècniques, funcions reservades i captació de jove talent amb DIBA.
12.- Proposta acord conveni col·laboració amb la mercantil CESPA GRS per la regulació del preu d’abocament al dipòsit controlat de Can Mata.
13.- Proposta acord pròrroga servei de transport escolar amb la mercantil Gibert i Gibert SL a l’Escola Àuria.
14.- Proposta acord modificació del Reglament de Transport Escolar del CC Anoia.
15.- Precs i Preguntes.

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Last modified: 6 de febrer de 2024