Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 25 d’abril de 2023

18 d'abril de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25
d’abril de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia
d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta d’acord aprovació convenis ajuntaments comarca tècnic compartit PCDL
5.- Proposta d’acord aprovació adhesió i nomenament membres estatuts Associació Parc Agrari Conca
Òdena
6.- Proposta d’acord aprovació adhesió Xarxa Emprèn
7.- Proposta d’acord desestimació recurs reposició contra l’acord d’aprovació de la RLT
8.- Proposta d’acord aprovació addenda conveni CCAnoia- Agència Catalana del Consum 2023
9.- Proposta d’acord aprovació addenda conveni mediació lloguer social CCAnoia-Agència de l’Habitatge
de Catalunya 2023
10.- Proposta d’acord aprovació addenda conveni Oficina habitatge local CCAnoia-Agència de l’Habitatge
de Catalunya 2023
11.- Proposta d’acord aprovació Pressupost CCAnoia 2023
12.- Proposta d’acord declaració bé cultural d’interès local (BCIL) Església Sant Pere de Pierola al tm dels
Hostalets de Pierola
13.- Proposta d’acord aprovació addenda convenis joventut CCAnoia-ajuntaments
14.- Proposta d’acord aprovació conveni joventut CCAnoia- ajuntament Hostalets de Pierola
15.- Proposta d’acord d’aprovació Conveni Espai trobada familiar CCAnoia- Creu Roja Anoia
16.- Proposta d’acord aprovació bases ajuts Programa Temps per Cures 2021-2022ç
17.- Proposta d’acord aprovació bases ajuts menjador escolar (AIM)
18.- Proposta d’acord acceptació delegació competències Departament d’Ensenyament
19.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024