Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia.

21 de juliol de 2017

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25 de juliol de 2017, a les 19.30 hores, a la seu de la Corporació, Campus Motor Anoia, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Despatx de Presidència

3.- Decrets de Presidència

4.- Modificació de crèdit núm. 15/17

5.- Revisió preus contracte servei menjador escolar a la comarca de l’Anoia

6.- Convenis amb les escoles de la comarca de suport a l’adquisició de material escolar.

7.- Bases reguladores del ajuts extraordinaris de menjador escolar.

5.- Aprovació de la inscripció a APD de diversos arxius LOPD – Serveis Socials

6.- Precs i Preguntes

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Lluís Calsina i Salavert
Secretari
Igualada, 21 de juliol de 2017

Last modified: 6 de febrer de 2024