Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 25 de juny de 2024

20 de juny de 2024

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 25 de
juny de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord
amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.
ORDRE DEL DIA:
Lectura de la declaració institucional del 28 de juny de 2024, Dia Internacional de l’Orgull o per a
l’Alliberament LGBTI+
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència
4.- 02902024 Proposta d’acord renúncia conveni col·laboració Agència de Residus de Catalunya
5.- 03052022 Proposta d’acord declaració caducitat expedient BCIL Copons
6.- 08672023 Proposta d’acord declaració caducitat expedient BCIL Rubió
7.- 05432024 Proposta d’acord aprovació conveni entitat Creu Roja Anoia prestació servei Espai de
trobada familiar
8.- 04792024 Proposta d’acord aprovació conveni entitat Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra prestació
servei Llar d’Acollida
9.- 04162024 Proposta d’acord aprovació esmena conveni encàrrec de gestió ajuntament de Capellades
serveis Departament de Joventut
10.- 04162024 Proposta d’acord aprovació esmena conveni encàrrec de gestió ajuntament de Santa
Margarida de Montbui serveis Departament de Joventut
11.-06362024 Proposta d’acord aprovació convenis ajuntaments de la comarca Programa Treball i
Formació
12.-06102024 Proposta d’acord aprovació bases atorgament subvencions cupons i assessorament Xarxa
Productes de la Terra
13.- Manifest del Dia Mundial de les Persones Refugiades 2024
14.- Precs i Preguntes

Last modified: 20 de juny de 2024