Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 26 de setembre de 2023

19 de setembre de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 26 desetembre de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta d’acord aprovació modificació de crèdit núm. 06/2023
5.- Proposta d’acord declaració bé cultural d’interès local (BCIL) Església de Santa Maria de Roqueta al tm
dels Sant Martí de Tous
6.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024