Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 27 de febrer de 2024

22 de febrer de 2024

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 27 de
febrer de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia
d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Ratificació decret 00502024 de data 12 de febrer de 2024
4.- Decrets de Presidència
5.- Proposta d’acord modificació Reglament Orgànic Comarcal
6.- Proposta d’acord modificació de la plantilla de personal del Consell Comarcal de l’Anoia
7.- Proposta d’acord nomenament representants CCA a entitats
8.- Proposta d’acord aprovació sol·licitud compatibilitat personal tècnic jurista
9.- Proposta d’acord modificació preu abocador Can Mata 2024
10.- Proposta d’acord aprovació adhesió xarxa ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
11.- Proposta d’acord suport als col·legis d’enginyers tècnics industrials de Catalunya pel
desenvolupament xarxa oficines empresarials i col·legials d’impuls a la transició energètica
12.- Proposta d’acord aprovació internalització servei d’Integració en família extensa de la comarca de
l’Anoia
13.- Proposta d’acord aprovació modificació Ordenança Fiscal Medi Ambient
14.- Proposta d’acord aprovació conveni Obradors Compartits Consorci Lluçanès
15.-Proposta d’acord aprovació moció ERC en suport a la pagesia
16.- Precs i preguntes

Last modified: 22 de febrer de 2024