Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 27 de juny de 2023

20 de juny de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta d’acord d’aprovació bases ajuts en forma d’assessorament tècnic projecte Anoia Activa
5.- Proposta d’acord responsabilitat patrimonial desequilibri gestora Planta Compostatge
6.- Proposta d’acord aprovació modificació de crèdit núm. 4/2023
7.- Proposta d’acord aprovació annex conveni serveis socials Ajuntament de Copons
8.- Proposta d’acord aprovació annex conveni serveis socials Ajuntament de Piera
9.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024