Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 28 de febrer de 2023

21 de febrer de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 28 de
febrer de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia
d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:
1.-Presa de possessió del nou conseller comarcal pel grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, Sr. Gumersind Parcerisas Serra
2.-Presa de possessió de la nova consellera comarcal pel grup Coalició Alternativa Municipalista-Amunt,
Sra. Adela Morera Rodríguez
3.- Aprovació acta anterior.
4.- Despatx de Presidència.
5.- Decrets de Presidència.
6.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Igualada projecte DIGIT-ALL
7.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Els Hostalets de Pierola projecte SLO
8.- Proposta d’acord aprovació conveni Aj. Masquefa, acció “Capacitació Anoia Activa”
9.- Proposta d’acord aprovació conveni Consorci Lluçanès projecte “Obradors Compartits”
10.- Proposta d’acord modificació estatuts Consorci Català pel desenvolupament local
11.- Proposta d’acord aprovació conveni servei assistència tècnica ajuntaments comarca
12.-Proposta acord modificació RLT
13.- Proposta d’acord d’aprovació Conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes servei SIE
14.- Proposta d’acord aprovació conveni Catàleg Serveis en matèria de Benestar Social Ajuntaments
comarca
15.- Proposta d’acord aprovació pròrroga del contracte del servei SIFE 2023
16.- Proposta d’acord adjudicació servei transport escolar
17.-Moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament
18.- Precs i Preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024