Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 28 de maig de 2024

24 de maig de 2024

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 28 de
maig de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord
amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència
4.- 05492024 Proposta d’acord aprovació bases gerent comarcal
5.- 05292024 Proposta d’acord reclamació enriquiment injust FCC
6.- 00932024 Proposta d’acord aprovació definitiva servei d’integració en família extensa a la comarca
de l’Anoia
7.- 04592024 Proposta d’acord aprovació addenda conveni Consell Comarcal Baix Llobregat eina
PIGAIM
8.- 04162024 Proposta d’acord aprovació convenis encàrrec de gestió ajuntaments de la comarca
serveis Departament de Joventut
9.- 04722024 Proposta d’acord aprovació conveni CCAnoia entitat ESPAI MALLA
10.- Precs i preguntes

Last modified: 24 de maig de 2024