Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 28 de novembre de 2023

21 de novembre de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 28 de novembre de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
Lectura del manifest 25N per part dels grups comarcals
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Proposta d’acord aprovació 2a modificació RLT 2023
5.- Proposta d’acord nomenament representants CCA a entitats
6.- Proposta d’acord aprovació 2a pròrroga contracte recollida selectiva 4 municipis
7.- Proposta d’acord aprovació projecte executiu remodelació planta compostatge fase 1
8.- Proposta d’acord aprovació pròrroga Pla Comarcal d’Igualtat
9.- Proposta d’acord aprovació Pla comarcal prevenció drogues i conductes risc
10.- Proposta d’acord aprovació pla comarcal de les persones grans de l'Anoia 2024-2027
11.- Proposta d’acord aprovació modificació de crèdit núm. 9-2023
12 .-Proposta d’acord aprovació addenda 2023 conveni ús servidor comarcal Ajuntament del Bruc
13.- Proposta d’acord aprovació addendes 2023 convenis noves tecnologies ajuntaments comarca
14.- Moció presentada pel grup comarcal ARA MONTBUI LA VEU DELS VEINS DE MONTBUI per la
finalització de la Ronda Sud d’Igualada/Sud Conca d’Òdena des de Santa Margarida de Montbui fins a
Jorba
15.-Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024