Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia 29 de setembre de 2020

29 de setembre de 2020

Us faig tramesa de l’acord de convocatòria que ha dictat el Sr. President del Consell Comarcal de l’Anoia, en virtut d’allò que disposa l’article 53,1 c) del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’art. 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre

CONVOCATÒRIA

Us convoco a la reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 29 de setembre de 2020, a les 19.00 hores a la seu del CAMPUS MOTOR ANOIA, d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Dació compte període mig pagament 2n trimestre
5.- Aprovació liquidació bestretes contractes servei transportistes COVID mes de maig 2020 6.- Aprovació liquidació bestretes contractes servei transportistes COVID mes de juny 2020 7.- Aprovació de la modificació de la ruta A160S de transport escolar

8.- Aprovació de l’expedient de licitació del Servei de Família Extensa - SIFE
9.- Modificació del conveni catàleg serveis de serveis socials 2020 amb l’Aj d’Òdena
10.- Aprovació de la minuta de conveni amb determinats ajuntaments referent al Parc Agrari Conca Òdena.
11.- Aprovació de la pròrroga al conveni per la prestació del servei de recollida selectiva a 5 municipis de l’Anoia.
12.- Aprovació definitiva del Compte General 2019
13.- aprovació de la modificació de crèdit núm. 11-20
14.- Aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal.
15.- Aprovació de la modificació dels annexes conveni catàleg serveis joventut Òdena i Cabrera d’Anoia. 16.- Moció per l’activació econòmica i industrial de la vegueria del Penedès.
17.- Precs i Preguntes.

Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Last modified: 6 de febrer de 2024