Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 30 d’abril de 2024

26 d'abril de 2024

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 30 d’abril
de 2024, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb
allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència
4.- 03122024 Proposta d’acord delegació competències del Ple a la Junta de Govern en matèria de
procediments d’imposició de penalitats
5.- 04222024 Proposta d’acord aprovació Protocol Intern prevenció assetjament sexual-LGTBI
6.- 02682024 Proposta d’acord per tal de delegar i alhora especificar les funcions de recaptació delegades
a favor de la Diputació de Barcelona en relació als ingressos de dret públic
7.-02612024 Proposta d’acord dissolució agrupació secretaria municipis Bellprat-Santa Maria de Miralles
8.- 04262024 Proposta d’acord aprovació aplantillament places estructurals abril 2024
9.- 03012024 Proposta d’acord aprovació pròrroga contracte redacció Pla Urbanístic Planta de
Compostatge de Jorba
10.- 02612024 Proposta d’acord dissolució agrupació secretaria municipis Bellprat-Santa Maria de Miralles
11.- 03742024 Proposta d’acord aprovació creació Comissió Seguiment Menjador Escolar
12.- 12762023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 3
13.- 12782023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 7
14.- 12772023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 5
15.- 12752023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 2
16.- 12802023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 10
17.- 12792023 Proposta d’acord aprovació modificació contracte transport escolar LOT 9
18.- 00472024 Proposta d’acord aprovació Bases Ajuts Individuals de desplaçament -Convocatòria curs
2023-2024
19.- 01912024 Proposta d’acord aprovació addendes pròrroga convenis Parc Agrari Conca d’Òdena 2024
ajuntaments de la comarca
20.- 01932024 Proposta d’acord aprovació addendes convenis Turisme 2024 ajuntaments de la comarca
21.- 02052024 Proposta d’acord aprovació convenis tècnic compartit 2024 ajuntaments de la comarca
22.- 02312021 Proposta d’acord aprovació convenis projecte Anoia en Transició 2024 ajuntaments de la
comarca
23.- 02332024 Proposta d’acord aprovació conveni Anoia Turisme 2024 ajuntament de Piera
24.- 02392024 Proposta d’acord aprovació addenda conveni Agència Catalana del Consum 2024
25.- Moció en suport al CORRELLENGUA 2024
26.- Precs i preguntes

Last modified: 30 d'abril de 2024