Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 30 de maig de 2023

23 de maig de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 30 de
maig de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord
amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.


ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.
4.- Ratificació Decret núm. 0179-2023 Inici expedient de revisió d’ofici.
5.- Proposta d’acord aprovació convenis ajuntaments comarca projecte ANOIA EN TRANSICIO
6.- Proposta d’acord Revisió preu abocament RESTA 2023
7.- Proposta d’acord addenda conveni CCA-Intraval SL Pla especial urbanístic “Planta de Compostatge”
8.- Proposta d’acord desistiment licitació concurs recollida PaP 22 municipis
9.-Dació de compte de la liquidació del pressupost exercici 2022
10.- Proposta d’acord desestimació al·legacions bases ajuts individuals desplaçament curs 2022-2023
11.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024