Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 31 de gener de 2023

24 de gener de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 31 de gener de 2023, a les 18.30 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació acta anterior.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Decrets de Presidència.

4.- Dació compte de la renúncia de la consellera pel grup comarcal Coalició Alternativa Municipalista-
Amunt (CUP).

5.- Proposta acord d’autorització compatibilitat treballadora Marta Molina Estrada
6.-Proposta acord d’autorització compatibilitat treballador David Gilberte Méndez
7.- Precs i Preguntes
Us notifico aquesta resolució, amb el recordatori de l’obligació de comunicar amb antelació suficient a la
Secretaria del Consell Comarcal, les causes que impedeixin l’assistència.

Last modified: 21 de febrer de 2024