Consell Comarcal de l'Anoia · Plaça de Sant. Miquel, 5 · 08700 Igualada · Tel. 93 805 15 85

Portal de l’empleat

Convocatòria sessió plenària Consell Comarcal Anoia. 31 d’octubre de 2023

24 d'octubre de 2023

Reunió ordinària del Ple d’aquest Consell Comarcal que tindrà lloc el proper dia 31 d’octubre de 2023, a les 18.00 hores en format presencial a la seu del Campus Motor Anoia d’acord amb allò que disposa l’art. 85 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Despatx de Presidència.
3.- Ratificació del Decret de Presidència núm. 0378/2023 de 3 d’octubre de 2023.
4.- Decrets de Presidència.
5.-Proposta d’acord aprovació modificació plantilla personal
6.- Proposta d’acord nomenament representants CCA a entitats
7.- Proposta d’acord aprovació conveni entitat Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra
8.- Proposta d’acord inici servei transport escolar
9.- Proposta d’acord desestiment increment preu menjador escolar
10.- Proposta d’acord aprovació BCIL immoble Cal Martorell del municipi de Calaf
11.- Proposta d’acord aprovació de modificació de crèdit núm. 8-2023
12.- Proposta d’acord aprovació convenis encàrrec gestió PROGRAMA TIF LÍNIA ACOL
13.- Precs i preguntes

Last modified: 21 de febrer de 2024